nl

Hebt u een brief over de premie BE HOME ontvangen en wenst u toegang tot uw gegevens? Ga rechtstreeks naar "Mijn gegevens" in Irisbox.

Hebt u geen brief van ons ontvangen, maar denkt u recht te hebben op de premie BE HOME ? Dien dan hier uw aanvraag in.

 

 

De premie BE HOME maakt deel uit van de fiscale hervorming, die onder meer tot doel heeft de Brusselse fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor de Brusselaars. Door de fiscale hervorming wordt onder andere een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vastgoed doorgevoerd. Het voordeel hiervan is dat arbeid minder zwaar belast wordt, waardoor werken economisch interessanter wordt voor elke Brusselaar.

Eén van de maatregelen in het kader van deze verschuiving is een verhoging van de belasting op onroerend goed, de zogenaamde « onroerende voorheffing ». Ter compensatie genieten Brusselse eigenaar-bewoners echter een premie van 120 €.

Wie komt in aanmerking voor de premie BE HOME?

Brusselaars die in hun eigen goed wonen komen in aanmerking voor de premie BE HOME. Meer concreet moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een “zakelijk recht” (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  2. U bent gedomicilieerd in het betrokken goed.
  3. Er is onroerende voorheffing verschuldigd voor het betrokken goed.
  4. Er is géén ander gezinslid dat kan genieten van de premie.

Meer informatie vindt u hier.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Het bedrag van de premie BE HOME is vastgelegd op € 120. De premie wordt slechts één keer per gezin per jaar toegekend.

Wanneer ontvang ik de premie BE HOME voor 2016?

In principe zullen de Brusselaars die in hun eigen goed wonen eind 2016/begin 2017 een brief van het gewestbestuur Brussel Fiscaliteit ontvangen waarin hen bevestigd wordt dat ze begunstigden van de premie zijn.

De uitbetaling van de premie zal plaatsvinden in de maanden die volgen op die brief.

Nadat u een brief van toekenning ontvangen heeft, moet u mogelijk nog bepaalde gegevens doorgeven, aanvullen of wijzigen. Om uw gebruiksgemak te verzekeren, kan dit via het formulier "Mijn gegevens" in Irisbox. Daar kan u zowel uw persoonlijke gegevens aanpassen alsook bevestigen dat u de premie wenst te ontvangen.

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u recht te hebben op de premie BE HOME voor het jaar 2016? In dat geval kan u vanaf 1 februari 2017 en tot uiterlijk 1 juni 2017 de premie online aanvragen via Irisbox.

Op welke wettelijke basis steunt de premie BE HOME?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten :