nl

De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...), die u jaarlijks moet betalen.
Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dat percentage verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

Waarom werd mijn onroerende voorheffing verhoogd?

Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet in een ingrijpende fiscale hervorming die onder meer tot doel heeft om de belastingen in het gewest eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger voor alle Brusselaars te maken. Belangrijk is de verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed, die onder meer een verhoging van de onroerende voorheffing vanaf 2016 inhoudt.

De onroerende voorheffing bestaat uit 3 componenten: het gewestelijk aandeel, de daarop geheven agglomeratieopcentiemen en de gemeentelijke opcentiemen. De verhoging van de onroerende voorheffing wordt doorgevoerd via een aanpassing van de tweede component, namelijk de agglomeratieopcentiemen die van 589 naar 989 stijgen. De verhoging gebeurt via deze tweede component vanwege praktische redenen. Een aanpassing aan het gewestelijk aandeel (eerste component) zou immers ook een impact op de gemeente (derde component) betekenen.

De stijging van de onroerende voorheffing zal door de fiscale hervorming ongeveer 12% bedragen, afhankelijk van de gemeente waarin het onroerend goed ligt. Het is niet uitgesloten dat de gemeente waar het onroerend goed is gelegen zelf ook de gemeentelijke opcentiemen wijzigt (cf. derde component). Indien dit het geval is, zal dit een impact hebben op de te betalen onroerende voorheffing.

De Brusselse eigenaar-bewoner krijgt echter een premie BE HOME van € 120 ter compensatie van deze verhoging.

Belangrijk om te weten: in bepaalde situaties hebt u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. De voorwaarden voor deze verminderingen kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.