nl

De fiscale hervorming

Waarom een fiscale hervorming?

Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet in een ingrijpende fiscale hervorming die onder meer tot doel heeft de belastingen in het gewest eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger voor alle Brusselaars te maken. Belangrijk in deze hervorming is de verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed.

Wat betekent de verschuiving van de lasten op arbeid naar vastgoed?

Door de verschuiving van de lasten op arbeid naar vastgoed zal wonen en werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest interessanter worden. De Brusselse Regering beoogt hiermee een duurzame financiering, zodat zij ook in de toekomst kan blijven investeren in haar burgers, bijvoorbeeld via investeringen in ruimtelijke ordening, openbare werken en openbaar vervoer, en meer.

Enerzijds zal de belasting op arbeid dalen. Meer bepaald worden de forfaitaire gewestbelasting van € 89 en de historisch verschuldigde agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting afgeschaft. Bovendien zal vanaf 2017 de personenbelasting met een bijkomende 0,5% dalen. Dit laatste wordt verwezenlijkt door de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting te verlagen.

Anderzijds stijgt de belasting op vastgoed. Dit gebeurt via een verhoging van de onroerende voorheffing, aan de hand van een aanpassing van de agglomeratieopcentiemen op de onroerende voorheffing (van 589 naar 989). Hierdoor stijgt uw onroerende voorheffing met ongeveer 12%. Ter compensatie krijgt de Brusselse eigenaar-bewoner echter een premie van € 120, genaamd BE HOME.

Wat betekent de fiscale hervorming concreet voor de Brusselaar?

U kan de oefening doen voor uw persoonlijke situatie via onze simulatietool.

Belangrijk is dat de Brusselse fiscale hervorming een pakket aan maatregelen bevat die niet los van elkaar gezien mogen worden. Dit totaalpakket zal voor de gewestbegroting budgettair neutraal uitgevoerd worden.

Concreet wordt de hervorming in twee stappen doorgevoerd, aan de hand van onderstaande maatregelen:

In 2016

 • De forfaitaire gewestbelasting van €89,00 wordt afgeschaft.
 • De agglomeratiebelasting op de personenbelasting van 1% wordt afgeschaft.
 • De onroerende voorheffing wordt met ongeveer 12 % verhoogd. Ter compensatie hiervan genieten Brusselse eigenaar-bewoners echter een premie van € 120, genaamd BE HOME.
 • De schenkingsrechten van onroerende goederen worden verlaagd en vereenvoudigd.
 • De nominale prijs voor dienstencheques blijft behouden op € 9,00. De belastingvermindering wordt van 30% naar 15% gebracht.
 • Volgende belastingverminderingen in de personenbelasting worden opgeheven vanaf de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017:
  • uitgaven voor renovatie van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid;
  • uitgaven voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand;
  • onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen;
  • uitgaven voor renovatie van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen;
  • uitgaven voor dakisolatie.

In 2017

 • Er wordt een nultarief ingevoerd in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage. Bedrijven zullen dus geen onroerende voorheffing op materiaal en outillage moeten betalen.
 • De bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van kmo's worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd.
 • De belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten wordt met factor 2,5 verhoogd.
  • Voor bank- en financieringsinstellingen stijgt het niet geïndexeerde bedrag van 750 € naar 1.875 €
  • Voor bankautomaten wordt het niet geïndexeerde bedrag van de belasting opgetrokken van 250 € naar 625 €.
 • Grotere korting in de registratierechten (verhoogd abattement) voor wie een eerste of enige woning zal kopen
 • De woonbonus wordt afgeschaft voor nieuwe contracten (afgesloten na 31 december 2016). Kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een korting genieten van € 21.875 op de registratierechten. Het huidige abattement werd opgetrokken van € 60.000 naar € 175.000. Klik hier voor meer informatie over de aanpassingen m.b.t. het abattement, de registratierechten en de woonbonus. 
 • De personenbelasting wordt verder verlaagd met een bijkomende 0,5% via een vermindering van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting.
 • In de successierechten worden volgende aanpassingen doorgevoerd die toelaten in te spelen op specifieke gezinssituaties:
  • het kind van de partner van de overledene wordt gelijkgesteld met rechte lijn en zal aldus van lagere successietarieven kunnen genieten.
  • in geval van eenvoudige adoptie zal het voortaan volstaan 3 opeenvolgende jaren in te wonen bij de erflater volstaan om in de tariefschaal rechte lijn te vallen. Voorheen gold namelijk 6 jaar.
 • Een specifiek tarief (€ 61,50) in de belasting inverkeerstelling wordt ingevoerd voor de paramotoren en de op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Op welke wettelijke basis steunt de fiscale hervorming?

Na uitvoerige analyse en samenspraak met fiscale experten en diverse partijen vielen eind 2015 de laatste politieke obstakels voor de fiscale hervorming weg en werd een eerste pakket hervormingsmaatregelen aangenomen.

De wettelijke basis voor de fiscale hervorming bestaat uit:

 • De ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming: De maatregelen in dit eerste deel zijn vanaf 2016 van kracht.
 • De ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. De maatregelen dienen vanaf 1 januari 2017 in werking te treden.