nl

De fiscale hervorming

Makkelijk te lezen tekst

De belastingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eenvoudiger gemaakt. Een belasting is geld dat u moet betalen aan uw gemeente, uw gewest of aan België.

Sinds 2016 moeten mensen die werken minder belastingen betalen. 

Wanneer u vastgoed koopt, moet u meer belasting betalen. Vastgoed is bijvoorbeeld een huis, een appartement of bouwgrond.

Maar als u een vastgoed gekocht hebt en er ook in woont, dan krijgt u elk jaar een premie van 132 euro. Een premie is geld dat u krijgt. 

logo makkelijk te lezen tekst
 

Waarom een fiscale hervorming?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een ingrijpende fiscale hervorming doorgevoerd. Die heeft onder meer tot doel de gewestelijke belastingen eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor alle Brusselaars. Belangrijk in deze hervorming is de verschuiving van de lasten op arbeid naar vastgoed.

Wat betekent de verschuiving van de lasten op arbeid naar vastgoed?

Door de verschuiving van de lasten op arbeid naar vastgoed is wonen en werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest interessanter geworden. De Brusselse Regering beoogt hiermee een duurzame financiering, zodat zij ook in de toekomst kan blijven investeren in haar burgers, bijvoorbeeld via investeringen in ruimtelijke ordening, openbare werken en vervoer, en nog veel meer.

Enerzijds is de belasting op arbeid gedaald. Meer bepaald zijn de forfaitaire gewestbelastingvan € 89 en de historisch verschuldigde agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting afgeschaft. Bovendien is de personenbelasting sinds 2017 met een bijkomende 0,5% gedaald. Dit laatste werd verwezenlijkt door de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting te verlagen.

Anderzijds is de belasting op vastgoed gestegen via een verhoging van de onroerende voorheffing. Door een aanpassing van de agglomeratieopcentiemen (van 589 naar 989), is uw onroerende voorheffing met ongeveer 12% gestegen. Ter compensatie krijgt de Brusselse eigenaar-bewoner echter een premie* van € 120, genaamd BE HOME, die sinds 2018 meteen van de onroerende voorheffing afgetrokken wordt.

*De premie BE HOME wordt elk jaar geïndexeerd. In 2021 bedraagt de premie € 132. 

Wat betekent de fiscale hervorming concreet voor de Brusselaar?

strip: wie in Brussel woont en werkt wordt minder belast

Via onze simulatietool kan u uw persoonlijke situatie berekenen.

Denk eraan dat de Brusselse fiscale hervorming een pakket aan maatregelen bevat die niet los van elkaar gezien mogen worden. Dit totaalpakket is budgettair neutraal voor de gewestbegroting.

Concreet zijn de maatregelen van de hervorming in twee stappen doorgevoerd:

2016

 • De forfaitaire gewestbelasting van € 89,00 wordt afgeschaft.
 • De agglomeratiebelasting op de personenbelasting van 1% wordt afgeschaft.
 • De onroerende voorheffing wordt met ongeveer 12% verhoogd. Ter compensatie hiervan genieten Brusselse eigenaar-bewoners echter een premie* van € 120, genaamd BE HOME.
 • De schenkingsrechten van onroerende goederen worden verlaagd en vereenvoudigd.
 • De nominale prijs voor dienstencheques blijft behouden op € 9,00. De belastingvermindering wordt van 30% naar 15% gebracht.
 • Volgende belastingverminderingen in de personenbelasting worden opgeheven vanaf de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017:
  • Uitgaven voor renovatie van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid.
  • Uitgaven voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand.
  • Onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen.
  • Uitgaven voor renovatie van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen.
  • Uitgaven voor dakisolatie.

De premie BE HOME wordt elk jaar geïndexeerd. In 2021 bedraagt de premie € 132. 

2017

 • Er wordt een nultarief ingevoerd in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage. Bedrijven moeten dus geen onroerende voorheffing op materiaal en outillage meer betalen.
 • De bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van kmo's worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd.
 • De belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten wordt met factor 2,5 verhoogd.
  • Voor bank- en financieringsinstellingen stijgt het niet geïndexeerde bedrag van € 750 naar € 1.875.
  • Voor bankautomaten wordt het niet geïndexeerde bedrag van de belasting opgetrokken van € 250 naar € 625.
 • Grotere korting in de registratierechten (verhoogd abattement) voor wie een eerste of enige woning koopt.
 • De woonbonus wordt afgeschaft voor nieuwe contracten (afgesloten na 31 december 2016). Kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een korting genieten van € 21.875 op de registratierechten. Het huidige abattement werd opgetrokken van € 60.000 naar € 175.000.
Gebruik onze "Abattementscalculator" en ontdek het bedrag van uw registratierechten.

 

 • De personenbelasting wordt verder verlaagd met een bijkomende 0,5% via een vermindering van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting.
 • In de successierechten worden volgende aanpassingen doorgevoerd die toelaten in te spelen op specifieke gezinssituaties:
  • het kind van de partner van de overledene wordt gelijkgesteld met rechte lijn en zal aldus van lagere successietarieven kunnen genieten.
  • in geval van eenvoudige adoptie zal het voortaan volstaan 3 opeenvolgende jaren in te wonen bij de erflater volstaan om in de tariefschaal rechte lijn te vallen. Voorheen gold namelijk 6 jaar.
 • Een specifiek tarief (€ 61,50) in de belasting inverkeerstelling wordt ingevoerd voor de paramotoren en de op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Op welke wettelijke basis steunt de fiscale hervorming?

De wettelijke basis voor de fiscale hervorming bestaat uit:

 • De ordonnantie van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming: De maatregelen in dit eerste deel zijn vanaf 2016 van kracht.
 • De ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. De maatregelen dienen vanaf 1 januari 2017 in werking te treden.