nl

Registratierechten

Registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen

De registratierechten zijn een belasting die wordt geheven op het moment dat de eigendomsoverdracht wordt geregistreerd. Deze belasting komt bovenop de aankoopprijs van het onroerende goed.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het tarief 12,5% van de verkoopprijs.

Wat verandert er door de fiscale hervorming?

De registratierechten (12,5%) zijn praktisch de hoogste in Europa, wat maakt dat vele gezinnen, en in het bijzonder alleenstaanden, geen eigenaar kunnen worden, zodoende huur blijven betalen, of Brussel moeten verlaten. In het kader van de fiscale hervorming wil de Brusselse regering dit verhelpen door bij aankoop van een woning meteen € 21.875 korting (zijnde € 175.000 x 12,5%) op de registratierechten toe te staan. Het huidige abattement wordt aldus vanaf 2017 opgetrokken van € 60.000 naar € 175.000. Dit betekent dat er geen registratierecht meer verschuldigd zal zijn op de eerste € 175.000. De voorwaarden waaronder deze verlaging geldt, vindt u hier.

De Brusselse regering is er van overtuigd dat de verlaging van de registratierechten, mogelijk gemaakt door de afschaffing van de woonbonus, meer kansen biedt aan de Brusselaars om een eigen woning te verwerven.

Naast het invoeren van het verhoogd abattement, worden in de registratierechten concreet volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de verkoopwaardebepaling van de schenking van beursgenoteerde effecten wordt gebaseerd op de koers van de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt.
  • in geval van niet uitvoering of annulering van een verkoopcompromis is vanaf 2017 enkel het vast recht van € 10 verschuldigd. Tot op heden zijn er immers registratierechten verschuldigd van zodra het compromis ondertekend wordt. Dit geeft in de praktijk heel wat problemen wanneer partijen om welke reden dan ook van het compromis wensten af te zien. De nieuwe regelgeving zal bijgevolg aan deze problematiek tegemoetkomen.

Het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op onroerende goederen

Het tarief van het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed bedraagt 1%. Het wordt berekend op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek.

Wilt u meer weten?

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen