nl

FAQ Onroerende Voorheffing

1. Verminderingen, vrijstellingen en verminderde tarieven

1.1. Verminderd tarief sociaal verhuurkantoor

1.2. Vermindering huurder

1.3. Vermindering kinderen – gedeelde voogdij

1.4. Hoe zal ik geïnformeerd worden omtrent de beslissing?

1.5. Leegstand

1.6. Te overhandigen documenten: verminderingen

1.7. Te overhandigen documenten: vrijstellingen

2. Aanslagbiljet kohieruittreksel (AKU)

2.1. Verandering van bestemmeling

2.2. Unieke bestemmeling

2.3. Meerdere AKU

2.4. Adressen van de onroerende goederen

2.5. Details van het kadastraal inkomen

2.6. Ik heb maar één goed maar ontving een tweede aanslagbiljet

2.7. Wat is een correctief aanslagbiljet

2.8. Correctief aanslagbiljet bij een afbetalingsplan

3. Betaling

3.1. Compensatie belasting van natuurlijke personen

3.2. Onverdeeldheid

4. Hoe een klacht indienen?

5. Voorheffing van vóór 2018

5.1. Duplicata

5.2. Tot wie moet ik mij richten?

VERMINDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Ik huur mijn onroerend goed via een sociaal verhuurkantoor. Heb ik recht op het verminderd tarief zoals dit het geval was bij de FOD Financiën?

Ja, u heeft nog steeds recht op het verminderd tarief zoals dit het geval was bij de FOD Financiën. Het is zelfs zo dat het gewestelijke belastingtarief van 0,8% naar 0% gegaan is. De onroerende voorheffing voor onroerende goederen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor (SVK) bedraagt dus 0 EUR. Indien u een aanslagbiljet ontving met een positief te betalen bedrag, gelieve dan contact op te nemen met onze administratie (klik hier).

Ik ben huurder en geen eigenaar van het onroerend goed waarin ik gedomicilieerd ben. Heb ik recht op een vermindering op de onroerende voorheffing?

Ja, de huurder kan een verminderingsaanvraag indienen voor de onroerende voorheffing. De drie mogelijke verminderingen zijn:

-     10% per kind ten laste (vanaf 2 kinderen);

-     20% voor personen met een handicap;

-     20% voor de groot oorlogsinvaliden.

Hiervoor dient de huurder ons de nodige attesten te bezorgen (zie lijst met attesten), evenals een kopie van de huurovereenkomst. Indien de aanvraag wordt aanvaard, krijgen zowel de eigenaar als de huurder een ontvangstbevestiging per post. Het bedrag van de toegekende vermindering wordt dan afgetrokken van de onroerende voorheffing. De huurder kan dan dit bedrag aftrekken van de huur.

Ik deel de voogdij over mijn kinderen met mijn ex-man, die eveneens een onroerend goed bezit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mijn kinderen zijn gedomicilieerd op zijn adres, maar brengen 50% van hun tijd bij mij door. Hebben wij allebei recht op de korting “kinderen ten laste”?

Ja, sinds 2018 kunnen beide Brusselse ouders vermindering vragen voor kinderen ten laste indien het gaat om gedeelde voogdij. De vermindering zal aan beide ouders worden toegekend volgens de  verdeelsleutel van de voogdij. Als u uw kinderen 50% van de tijd heeft,  geniet u een korting van 5% per kind (50% van 10%). Hiervoor moet u ons het attest bezorgen waarop de verdeelsleutel vermeld staat van de gedeelde voogdij.

Ik heb mijn aanvraag voor een vermindering/vrijstelling ingediend. Hoe zal ik op de hoogte gebracht worden van de beslissing hieromtrent?

Indien uw aanvraag voor een vermindering of vrijstelling werd goedgekeurd en toegekend, zal Brussel Fiscaliteit u een nieuw aanslagbiljet toesturen. Dit aanslagbiljet zal rekening houden met de correctie van het door u te betalen bedrag. U zult hierbij ook een afrekening vinden die de staat van betaling van uw onroerende voorheffing weergeeft.

In geval van een weigering, zult u een brief ontvangen met de duidelijke motivatie voor deze beslissing.

Is de onroerende voorheffing verschuldigd voor een onbewoond goed?

Ja. Sinds 2016 zijn ook de onbewoonde onroerende goederen en de onproductieve onroerende goederen onderworpen aan de onroerende voorheffing.

Ik zou graag een verminderingsaanvraag indienen. Welke documenten moet ik hiervoor voorzien?

Vermindering

Attesten*

Kind

Een attest uitgereikt door het kinderbijslagfonds met vermelding van de namen en voornamen van de kinderen.

Voor een gehandicapt kind :

Een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken waaruit blijkt dat het kind een invaliditeit heeft van minstens 66%.

Opmerking: voor gedeelde voogdij:

Een attest door beide ouders getekend, of elk ander document (bv. Een gerechtelijke beslissing), waarop de verdeelsleutel van de gedeelde voogdij wordt vermeld (bv. 50-50%).

Handicap volwassene

 

 

 

Een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, of elk ander document (bv. een gerechtelijke beslissing), waaruit blijkt dat de betrokkene behoort tot de gehandicapte personen:

-     aan wie een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% werd toegekend;

-     bij wie een zelfredzaamheid van ten minste 9 punten werd vastgesteld;

-     bij wie een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder werd vastgesteld.

De invaliditeit moet bovendien het gevolg zijn van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

Groot-oorlogsverminkte

Een attest uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Pensioenen met vermelding van de erkenning van groot-oorlogsverminkte.

Beschermd onroerend goed

-     Een attest van Brussel Stedenbouw en Patrimonium of een kopie van de beslissing van klassering of van inschrijving op de lijst van bewaring;

-      Een exemplaar van de conventie voor toegankelijkheid die gesloten werd met deBrusselse Hoofdstedelijke Regering voor het aanslagjaar indien de vermindering 50 of 100% bedraagt.

*Elk document moet eens bewijs zijn van de situatie op 1 januari van het aanslagjaar (behalve voor de groot-oorlogsverminkten).

Om uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, is het mogelijk dat wij opnieuw contact met u opnemen.

Ik zou graag een vrijstellingsaanvraag indienen. Welke documenten moet ik hiervoor voorzien?

Vrijstellingen

Attesten*

Erediensten

Een attest van erkenning van het gebedshuis uitgereikt door de Brussel Plaatselijke Besturen.

Jeugdbeweging

Een attest van erkenning als jeugdbeweging uitgereikt door een overheidsinstantie of  erkend door een lidstaat van de Europese Unie.

Onderwijs met inbegrip van kunstrichting

Elk document waaruit blijkt dat uw instelling gesubsidieerd werd door een overheidsinstantie.

Gezondheidszorg (hospitaal, vakantiehuis, weeshuis,…)

Elk document waaruit blijkt dat uw instelling gesubsidieerd werd door een overheidsinstantie.

Rusthuizen

Elk document (voorbeeld: de statuten) die bewijzen dat de instelling niet handelt met winstoogmerk en dat het goed (of het gedeelte van het goed waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd) uitsluitend als rusthuis wordt gebruikt.

Zalen, terreinen en pisten die uitsluitend gebruikt worden voor het

collectief beoefenen van sport in het kader van activiteiten van amateur

sportclubs

Elk document waaruit blijkt dat uw instelling gesubsidieerd werd door een overheidsinstantie.

*Elk document moet eens bewijs zijn van de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.

Om uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, is het mogelijk dat wij opnieuw contact met u opnemen.

AANSLAGBILJET KOHIERUITTREKSEL

Ik krijg de onroerende voorheffing elk jaar op mijn naam. Dit jaar heeft mijn zus, die samen met mij mede-eigenaar is, deze op haar naam gekregen. Is dit normaal?

Ja, sinds 2018 is het mogelijk dat, wanneer een onroerend goed dat het bezit is van meerdere personen, het aanslagbiljet kohieruittreksel verzonden wordt naar een andere mede-eigenaar dan de jaren ervoor. Dit is te wijten aan het feit dat de criteria om de bestemmeling van het aanslagbiljet kohieruittreksel te bepalen, licht werden gewijzigd.

Aanverwante vraag: onverdeeldheid.

Vóór 2018 werden zowel de naam van mijn man als mijn naam vermeld op het aanslagbiljet kohieruittreksel. Nu krijg ik deze nog enkel op mijn naam. Is dit normaal?

Ja, sinds 2018 is er nog slechts één bestemmeling voor het aanslagbiljet kohieruittreksel, ook al zijn er meerdere mede-eigenaars. De onroerende voorheffing wordt dus nog maar naar één persoon verzonden en het is niet meer mogelijk te vragen het bedrag van de belasting op te delen tussen verschillende belastingplichtigen.

Aanverwante vraag: onverdeeldheid.

Ik heb verschillende aanslagbiljetten gekregen. Is dit normaal ?

Ja. Per kadastrale onderverdeling en per geheel aan belastingplichtigen ontvangt u een aanslagbiljet.

In volgende gevallen kunt u bijvoorbeeld verschillende aanslagbiljetten ontvangen:

  • u beschikt over meerdere onroerende goederen in verschillende kadastrale onderverdelingen;
  • u bent eigenaar van een goed en mede-eigenaar van een ander goed in eenzelfde kadastrale onderverdeling.  

Ik stel vast dat in mijn aanslagbiljet kohieruittreksel de adressen van mijn verschillende onroerende goederen niet werden opgenomen. Hoe kan ik weten op welke onroerende goederen het aanslagbiljet kohieruittreksel betrekking heeft?

U kunt de adressen van uw eigendommen vinden met behulp van deze tool. 

Hoe kan ik de details van mijn kadastraal inkomen te weten komen?

U kunt voor vragen omtrent het kadastraal inkomen terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen.

U bezit slechts één goed en toch heeft u een tweede aanslagbiljet ontvangen?

Controleer of in de titel van het tweede document het woord "correctief" voorkomt. In dat geval verbetert en vervangt dit document het eerder ontvangen aanslagbiljet. Meer info: klik hier (directe link naar onderstaande vraag).

Ik kreeg een “correctief” aanslagbiljet. Wat is dit?

Dit document verbetert en vervangt het eerder verzonden aanslagbiljet. Dit kan bijvoorbeeld voorvallen wanneer u recht heeft op verminderingen die nog niet waren inbegrepen op het eerste aanslagbiljet.

Ik heb net mijn correctief aanslagbiljet ontvangen. Is mijn afbetalingsplan nog geldig?

Neen.  Het correctief aanslagbiljet annuleert het afbetalingsplan dat werd opgemaakt ingevolge de initiële factuur.  Indien u een nieuw afbetalingsplan wenst, contacteer ons door hier te klikken.

Vergeet niet uw nummer van belastingplichtige te vermelden. Dit nummer bevindt zich langs de rechterzijde bovenaan uw aanslagbiljet.  Indien u dit nummer niet kent, gelieve ons dan uw rijksregisternummer mee te delen.

BETALING

Kan de betaling van mijn onroerende voorheffing gecompenseerd worden door de terugbetaling van de personenbelasting (PB) ?

Neen. Sinds 2018 wordt elk van deze twee belastingen door twee verschillende administraties beheerd. De personenbelasting blijft in het beheer van de Federale Overheidsdienst Financiën, terwijl de onroerende voorheffing voor goederen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden wordt beheerd door Brussel Fiscaliteit.

Wie moet, in geval van onverdeeldheid, de onroerende voorheffing betalen?

Onverdeeldheid is een juridische situatie waarbij meerdere personen rechten van eenzelfde oorsprong uitoefenen op eenzelfde of meerdere goed(eren), zonder dat hun respectievelijke delen materieel gezien verdeeld zijn.

Voor wat betreft de onroerende voorheffing, houdt een onverdeeldheid in dat de leden die er deel van uitmaken, op een solidaire manier de onroerende voorheffing moeten betalen voor het betrokken goed. Brussel Fiscaliteit kan zo een aanslagbiljet versturen naar één van de leden van de onverdeeldheid en dit lid vragen de volledige fiscale schuld te betalen. Brussel Fiscaliteit laat het vervolgens over aan de leden van de onverdeeldheid om de kosten onder hen te delen.

BEZWAAR

Ik ga niet akkoord met he bedrag van de belasting. Hoe kan ik een bezwaar indienen?

Indien u niet akkoord gaat met het bedrag van de belasting, kunt u een gemotiveerde klacht indienen (met als onderwerp “BEZWAAR”) per post, mail of fax binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

ONROERENDE VOORHEFFING VÓÓR 2018

Ik zou graag een duplicaat hebben van mijn onroerende voorheffing van 2017 en voorgaande jaren. Hoe kan ik deze bekomen?

U kunt zelf een kopie afdrukken van uw aanslagbiljet via MyMinfin:

  • klik op “Meld u aan” (bovenaan links);
  • meld u aan met uw e-ID of uw token;
  • in de rubriek “Mijn documenten” selecteert u “Onroerende voorheffing”.

Ik heb een vraag over mijn onroerende voorheffing van de jaren voor 2018. Aan wie moet ik mijn vraag richten?

Sinds 1 januari 2018 heeft Brussel Fiscaliteit het volledig beheer van de Brussels onroerende voorheffing overgenomen. U kan hier contact opnemen met onze diensten voor al uw vragen.