nl

Onze missie

Brussel Fiscaliteit heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds de fiscale bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de regering Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

  • Het uitoefenen van de dienst van de belastingen en administratieve boetes ;
  • De overname en ontwikkeling van de dienst van belastingen ;
  • Het documentatie-, advies-, kennis en datacentrum zijn inzake fiscaliteit (en patrimoniumdocumentatie) ;
  • Uitbouw van een volwaardig fiscaal dienstverleningsplatform ;
  • Een aantrekkelijke en op zelfontplooiing gerichte werkgever zijn ;
  • Het proactief ontwikkelen en mee uitvoeren van nieuwe beleids-of administratieve initiatieven.

Brussel Fiscaliteit legt verder ook de nadruk op klantgerichtheid en efficiëntie, om op die manier een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan de belastingplichtigen.

Onze doelstellingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor veel uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit en onder andere worden nagedacht over de verschuiving van belasting op werk naar belasting op eigendom.  Hierdoor zal Brussel Fiscaliteit in 2018 de onroerende voorheffing overnemen.    De verkeersbelasting zal echter pas in 2019 overgenomen worden.    

Zeer ambitieuze doelstellingen die ervoor zorgden dat de bestaande fiscale diensten, die voorheen onder de bevoegdheid van Financiën en Begroting vielen, grondig moesten hervormd worden. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures, en administratieve vereenvoudiging.

De belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de vruchten kunnen plukken van deze transformatie naar een modern fiscaal bestuur. Er werd dus rekening gehouden met een verbetering van de dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online-applicaties, een betere informatie-doorstroming en een digitalisering van de dossiers.

Brussel Fiscaliteit is volop in expansie en ontwikkeling. Ze heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil ze er zijn voor de Brusselse belastingplichtigen door een open communicatie te voeren en de burgers en bedrijven met respect te behandelen.

Concrete realisaties

De resultaten die Brussel Fiscaliteit de afgelopen jaren geboekt heeft, zijn cruciaal voor de toekomst van het bestuur aangezien fiscaliteit en fiscaal beleid een essentieel instrument zijn van het regeringsbeleid.

Het Apollo-programma, dat de verschillende projecten binnen Brussel Fiscaliteit herbergt, zorgt ervoor dat Brussel Fiscaliteit evolueert naar een moderne en vooruitstrevende administratie.

Zo werden de nieuwe werkplaatsen aangepast aan de nieuwe behoeften van onze nieuwe organisatie met een eigen structuur en eigen processen en procedures. Ook werden de functies opnieuw gedefinieerd, opdat ze overeenstemmen met de nieuwe functies van het bestuur en is er werk gemaakt van een nieuwe informaticatoepassing.

Deze nieuwe organisatiestructuur, waarbij de belastingplichtige in het hele fiscale proces centraal staat is vooral gericht op efficiëntie, beschikbaarheid en dienstverlening.  De belastingplichtige kan de administratie via verschillende kanalen contacteren: online via onze internetsite of via het elektronisch loket, per post, telefoon, fax en via mail maar eveneens aan onze loketten.