nl

Onze missie

Brussel Fiscaliteit heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds de fiscale bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de regering Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

  • een performante fiscale administratie met gemotiveerde ambtenaren en kwalitatieve diensten;
  • het uitoefenen van de dienst van de belastingen en de administratieve boetes zodat de begrotingsdoelstellingen worden gerealiseerd;
  • het doorvoeren van een fiscale hervorming teneinde op een daadwerkelijke, efficiënte en coherente manier het fiscaal beleid van de regering uit te voeren;
  • het documentatie-, advies- en kenniscentrum van het politiek bestuur en de overige interne en externe partners zijn, met het oog op een professionele en wetenschappelijke ondersteuning van het beslissingsproces;
  • het informatiseren van de operationele processen en het maximaliseren van de administratieve vereenvoudiging in de dienstverlening naar burgers en bedrijven;
  • het pro-actief ondersteunen en uitvoeren van nieuwe beleids- of administratieve initiatieven.

Brussel Fiscaliteit legt verder ook de nadruk op klantgerichtheid en efficiëntie, om op die manier een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan de belastingplichtigen.

Onze doelstellingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor veel uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit en onder andere worden nagedacht over de verschuiving van belasting op werk naar belasting op eigendom.  Hierdoor zal Brussel Fiscaliteit in 2018 de onroerende voorheffing overnemen.    De verkeersbelasting zal echter pas in 2019 overgenomen worden.    

Zeer ambitieuze doelstellingen die ervoor zorgden dat de bestaande fiscale diensten, die voorheen onder de bevoegdheid van Financiën en Begroting vielen, grondig moesten hervormd worden. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures, en administratieve vereenvoudiging.

De belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de vruchten kunnen plukken van deze transformatie naar een modern fiscaal bestuur. Er werd dus rekening gehouden met een verbetering van de dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online-applicaties, een betere informatie-doorstroming en een digitalisering van de dossiers.

Brussel Fiscaliteit is volop in expansie en ontwikkeling. Ze heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil ze er zijn voor de Brusselse belastingplichtigen door een open communicatie te voeren en de burgers en bedrijven met respect te behandelen.

Concrete realisaties

De resultaten die Brussel Fiscaliteit de afgelopen jaren geboekt heeft, zijn cruciaal voor de toekomst van het bestuur aangezien fiscaliteit en fiscaal beleid een essentieel instrument zijn van het regeringsbeleid.

Het Apollo-programma, dat de verschillende projecten binnen Brussel Fiscaliteit herbergt, zorgt ervoor dat Brussel Fiscaliteit evolueert naar een moderne en vooruitstrevende administratie.

Zo werden de nieuwe werkplaatsen aangepast aan de nieuwe behoeften van onze nieuwe organisatie met een eigen structuur en eigen processen en procedures. Ook werden de functies opnieuw gedefinieerd, opdat ze overeenstemmen met de nieuwe functies van het bestuur en is er werk gemaakt van een nieuwe informaticatoepassing.

Deze nieuwe organisatiestructuur, waarbij de belastingplichtige in het hele fiscale proces centraal staat is vooral gericht op efficiëntie, beschikbaarheid en dienstverlening.  De belastingplichtige kan de administratie via verschillende kanalen contacteren: online via onze internetsite of via het elektronisch loket, per post, telefoon, fax en via mail maar eveneens aan onze loketten.