nl

Registratierechten

Makkelijk te lezen tekst

Als u een gebouw koopt moet u ‘registratierechten’ betalen. 
Registratierechten zijn een belasting die u moet betalen aan België. 

U hebt recht op korting. Korting betekent dat u minder moet betalen. Uw korting hangt af van de prijs die u betaalt om het huis te kopen. Vraag aan uw notaris of aan Brussel Fiscaliteit om u te helpen. 

logo makkelijk te lezen tekst

 

Over het registratierecht

Het registratierecht is een indirecte belasting die verschuldigd is wanneer een rechtshandeling onderworpen is aan een registratieformaliteit.

De registratie vormt soms, in de gevallen door de wet bepaald, tot een formele verplichting. Dit heeft tot gevolg dat sommige akten altijd een betaling tot registratierechten met zich meebrengen, zoals de notariële akte van verkoop van gebouwen. 

De wetgeving kent veel verscheidene tarieven volgen de aard van de rechtshandeling, opgenomen in de akte voorgelegd aan de registratieformaliteit. Bovendien zijn de registratierechten kunnen zowel een federale als gewestelijke belasting zijn naargelang de beoogde materie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de volgende registratierechten:

1.     Registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel van in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerende goederen

2.     Registratierechten op de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed

3.     Registratierechten op de gedeeltelijke of gehele verdeling van in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen goederen

4.     Registratierechten op de schenkingen onder levenden van roerende of onroerende goederen wanneer de fiscale woonplaats van de schenker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is.

De bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt zich momenteel tot de vastlegging van de belastingtarieven, de belastinggrondslagen en de belastingvrijstellingen. De dienst van de belasting wordt verzekerd door de federale overheid, zolang het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet heeft besloten om de dienst van de registratierechten over te nemen.

Het beheer van fiscale dossiers met betrekking tot de inning van registratierechten wordt niet verzekerd door Brussel Fiscaliteit. Voor iedere vraag met betrekking tot het beheer van uw fiscaal dossier, gelieve contact op te nemen met de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

De bevoegdheidsverdeling in een notendop

Wie bepaalt

Het belastingtarief

De belastinggrondslag

De vrijstellingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begunstigden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inning van de registratierechten

Federale overheid (Federale Overheidsdienst Financiën)

 

 1.  De registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel van in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerende goederen

Het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen is een indirecte belasting die wordt geheven bij de registratie van elke akte van ruil, verkoop, en in het algemeen bij elke overdracht ten bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

In de meeste situaties wordt deze belasting opgeteld bij de aankoopprijs van het onroerend goed.

Het tarief is 12,5%. Het registratierecht wordt berekend op basis van de overeengekomen prijs (eventueel vermeerderd met lasten opgelegd aan de verkrijger) zonder dat zij minder mag bedragen dan de venale waarde van het  onroerend goed.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden geen registratierechten te moeten betalen op de eerste schijf van € 175.000. Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina inzake het abattement.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg de  fiscale fiche.

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

2. Registratierechten op de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed

Met het oog op de financiering van de verwerving, sluit de persoon die een onroerend goed verwerft, vaak ook een hypothecair krediet. Bij deze gelegenheid zal de kredietinstelling een hypotheek vestigen hetzij op het verworven onroerend goed, of op een ander onroerend goed van de koper. De inschrijving van deze hypotheek is eveneens aan belasting onderworpen.

Het tarief van het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed bedraagt 1%. Het wordt berekend op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek.

De overdracht van een hypotheek, gevestigd op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed, is eveneens onderworpen aan de inning van een registratierecht, waarvan het tarief ook 1% is, berekend op de basisbedragen gegarandeerd door de hypotheek.

3.  Registratierechten op de gedeeltelijke of gehele verdeling van in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerende goederen

Wanneer mede-eigenaars onder elkaar hun eigendomsrecht verdelen, is er een registratierecht verschuldigd die we kwalificeren als “verdeelrecht”.

Het tarief van het verdeelrecht is 1%. De belastinggrondslag varieert naargelang de overdracht een einde maakt aan de onverdeeldheid.

Wanneer de overdracht een einde maakt aan de onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars met betrekking tot het verdeelde goed, wordt het verdeelrecht bepaald op de waarde van het goed.

Wanneer de overdracht geen einde maakt aan de onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars met betrekking tot het verdeelde goed, wordt het verdeelrecht bepaald op de waarde van de overgedragen delen.

Voorbeeld

A, B en C zijn mede-eigenaar van onroerend goed 1 met een waarde van 300.000 €, ten belope van 1/3 elks.

A draagt aan B zijn deel over (1/3 = 100.000 €). In dit geval, wordt het tarief van 1% bepaald op  100.000 € (waarde van het overgedragen deel). Het verdeelrecht is bijgevolg 1.000 €.

Indien enkele jaren later B zijn deel (2/3 = 200.000 €),  aan C overdraagt, eindigt de onverdeeldheid tussen B en C, aangezien C eigenaar wordt van alle delen. In dit geval, geldt het tarief van 1% op 300.000 € (waarde van het goed). Het verdeelrecht is bijgevolg 3.000 €.

Zoals voor de registratierechten verschuldigd in geval van overdracht ten bezwarende titel van onroerende goederen, is de belastinggrondslag bepaald op de overeengekomen waarde, zonder dat zij minder mag bedragen dan de venale waarde ervan.

4.    Registratierechten op de schenkingen onder levenden van roerende of onroerende goederen wanneer de fiscale woonplaats van de schenker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is

Een schenking is een overeenkomst waarbij een persoon – de schenker – aan een ander persoon – de begunstigde – een roerend of onroerend goed ten kosteloze titel overdraagt, met andere woorden zonder tegenwaarde.

Een schenking brengt in principe de inning van schenkingsrechten met zich mee.

Deze rechten verschillen naargelang de schenking betrekking heeft op een roerend goed of onroerend goed.

  • Indien het een onroerend goed betreft, wordt de schenking onderworpen aan een schenkingsrecht dat progressief is per schijf, afhankelijk van de band tussen de schenker en de begunstigde, bepaald als volgt:

Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking

Tarief

vanaf

tot en met

 

0,01 €

150.000 €

3 %

150.000,01 €

250.000 €

9 %

250.000,01 €

450.000 €

18 %

450.000 €

27 %

 

Gedeelte van de schenking

Tarief

vanaf

tot en met

 

0,01 €

150.000 €

10 %

150.000,01 €

250.000 €

20 %

250.000,01 €

450.000 €

30 %

450.000 €

40 %

 

Schenkingen van onroerende goederen moeten altijd bij notariële akte gebeuren. Zulke akten worden geregistreerd en daarvoor moet de begunstigde een schenkingsrecht betalen.

  • Indien het een roerend goed betreft, wordt de schenking onderworpen aan een schenkingsrecht, bepaald als volgt:

-    3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

-    7% voor schenkingen tussen alle andere personen

Wanneer de schenking door een authentieke akte wordt verleend, zal deze automatisch worden geregistreerd en bijgevolg worden belast volgens de bovenstaande tarieven.

Wanneer de schenking niet door een authentieke akte werd verleend en tevens niet werd geregistreerd, is er geen schenkingsrecht verschuldigd. Let wel dat, in geval van overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na datum van de schenking waarvoor geen schenkingsrecht werd geïnd, deze schenking wordt toegevoegd aan de nalatenschap van de overledene en zal worden belast, door een successierecht dat aanzienlijk hoger is.

Zowel voor de schenking van roerende goederen als onroerende goederen wordt het schenkingsrecht vastgelegd op de venale waarde van de geschonken goederen, zonder onttrekking van de lasten. Bovendien wordt het schenkingsrecht  berekend op het aandeel van elke begunstigde.

Voorbeeld:

Een oom schenkt aan zijn twee neven een kunstwerk met een waarde 140.000 €,  ten belope van de helft voor elks. Beide neven krijgen dus 70.000 €. Beide dienen 4.000 € schenkingsrechten te betalen.

Wilt u meer weten?

Raadpleeg de  fiscale fiche.

U vindt meer informatie terug op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.