nl

U wenst eigenaar te worden in Brussel?

Bereken het bedrag van uw registratierechten en ontdek uw besparing

Abattement tot € 175.000
%

Abattement

Abattement voor bouwgronden

Woonbonus

Waarschuwing

Wettelijke basis

Abattement

Wat is een abattement?

Tijdens de registratie van een eigendomsoverdracht, moet de koper een belasting betalen bovenop de aankoopprijs: de zogenaamde “registratierechten”.

Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag van die belasting. Met andere woorden, het is een korting op de registratierechten.

In het kader van de fiscale hervorming zijn een aantal belangrijke wijzigingen toegebracht aan het abattement:

 • Het abattement werd verhoogd van € 60.000 naar € 175.000 binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de eerste € 175.000 moet de koper van een onroerend goed dus geen registratierechten betalen. Het tarief van de registratierechten is vastgesteld op 12,5%, dus dit betekent dat de koper tot € 21.875 kan besparen(€ 175.000 x 12,5%).
 • Het abattement is ook van toepassing voor de verwerving van een onroerend goed in aanbouw of op plan, op voorwaarde dat de aankoop onderworpen is aan de registratierechten. Deze verwerving kan onderworpen zijn aan het btw-stelsel indien het goed als nieuw wordt verkocht  en de verkoper btw-plichtig is, bijvoorbeeld wanneer de verkoper een vastgoedontwikkelaar is die woningen bouwt en verkoopt.
 • Het bedrag waarvoor registratierechten moeten worden betaald, mag niet hoger zijn dan € 500.000. Dit bedrag omvat de aankoopprijs van het onroerend goed, maar ook eventuele kosten opgelegd aan de koper (bijvoorbeeld bezettingskosten voor het feitelijke gebruik van het onroerend goed door de koper vóór de eigendomsoverdracht van het eigendom plaatsvindt, meestal vastgesteld op de dag van de uitvoering van de verkoopakte bij de notaris). Dit betekent dat om van de korting te genieten, het totale bedrag van de verwerving van het onroerend goed  – prijs en kosten – niet hoger mag zijn dan € 500.000.

Hier vindt u de wijzigingen in de registratierechten.

Waarom is het abattement verhoogd?

De registratierechten, vastgesteld op 12,5%, behoren tot de hoogste in Europa. Daardoor is het voor veel huishoudens, vooral alleenstaanden en jongeren, erg moeilijk om eigenaar te worden, en moeten zij huren of zelfs het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten.

In het kader van de fiscale hervorming wilde de Brusselse regering mensen aanmoedigen om een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kopen en zich daar te domiciliëren. Daarom heeft zij het bestaande abattement verhoogd van € 60.000 naar € 175.000. Dit betekent dat de registratierechten niet verschuldigd zijn op de eerste € 175.000, wat een besparing tot € 21.875 (€ 175.000 x 12,5%) betekent. Een welgekomen som om uw nieuw huis in te richten (keuken, badkamer, meubels, …).

De Brussels regering is ervan overtuigd dat deze verlaging van de registratierechten, mogelijk gemaakt door de afschaffing van de woonbonus, meer kansen biedt voor inwoners van Brussel om hun eigen huis te verwerven.

Onder welke voorwaarden kan ik van het abattement genieten?

Om van het abattement te kunnen genieten, moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

 • De woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de 19 gemeenten).
 • De koper is een natuurlijke persoon.
 • De aankoop betreft een “geheelheid in volle eigendom”.
 • De aankoop moet betrekking hebben op een onroerend goed geheel of gedeeltelijk bestemd als woning.
 • Op het moment van de verkoopovereenkomst mag de koper niet in het bezit zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning.
  • Voor deze voorwaarde is er één uitzondering: het abattement “door middel van een teruggave”. Indien de koper op het moment van het afsluiten van de koopovereenkomst een ander gebouw in volle eigendom heeft dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning, maar het binnen 2 jaar na de datum van registratie van de verwervingsakte van de 2de woning doorverkoopt, kan het abattement aanvragen door middel van terugbetaling.
 • De koper verbindt zich ertoe zijn hoofdverblijf te vestigen in het onroerend goed waarvoor hij het abattement heeft genoten binnen 2 jaar na de datum van registratie van de authentieke akte waarop de proportionele rechten werden geheven. In het geval van de aankoop van een huis of appartement in aanbouw of volgens plan, wordt deze periode verlengd tot 3 jaar.
 • De koper moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijf in het gekochte goed houden en dat vanaf datum van vestiging van het hoofdverblijf.
 • Het bedrag waarvoor registratierechten worden betaald mag niet hoger zijn dan € 500.000.

Abattement voor bouwgronden

Het abattement is ook van toepassing bij de aankoop van bouwgrond op de eerste € 87.500. Dit betekent dat voor de aankoop van een bouwperceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geen registratierechten, vastgesteld op 12,5%, moeten worden betaald op de eerste e 87.500. Dit is dus een besparing tot € 10.937,50 (87.500 x 12,5%).

Onder welke voorwaarden kan ik profiteren van de korting op bouwgrond?

Het abattement voor bouwgrond is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het algemeen abattement, maar met de volgende verschillen:

 • Het bedrag waarop de registratierechten worden vereffend mag niet hoger zijn dan € 250.000.
 • De termijn waarbinnen de nieuwe eigenaars hun hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond moeten vestigen werd vastgelegd op 3 jaar en loopt dus gelijk met de reeds geldende termijn voor woningen en appartementen op plan.

Opgelet, de nieuwe aftrek voor de aankoop van een bouwgrond is niet geldig voor de aankoop van een onroerend goed in aanbouw of een huis op plan, die zou kunnen profiteren van het abattement van € 175.000. De korting van € 87.500 is alleen van toepassing op de verwerving van onbebouwd terrein, zonder overeenkomst met de verkoper om op het terrein te bouwen.

Woonbonus

Wat is de woonbonus?

De woonbonus bestond uit een verlaging van de personenbelasting voor de verwerving, bouw of renovatie van een eigen en enige woning waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan.

In het kader van de fiscale hervorming werd de woonbonus op 1 januari 2017 afgeschaft. De voordelen voor contracten gesloten vóór 1 januari 2017 blijven echter geldig.

Waarom is de woonbonus afgeschaft?

Onafhankelijke deskundigen zijn van mening dat de woonbonus niet het beoogde doel had bereikt. In plaats van de aankoop van een woning te bevorderen, heeft de introductie van deze maatregel tot ongewenste effecten geleid, namelijk:

 • Vastgoedprijzen zijn gestegen, vooral voor kleinere woningen en woningen van mindere kwaliteit, en dit door het  forfaitaire karakter van de woonbonus.
 • De bonus leidde tot discriminatie tussen alleenstaanden en koppels, omdat deze laatste van een dubbele vermindering konden genieten.
 • Kopers die over voldoende middelen beschikten, sloten toch nog een hypothecaire lening af om een fiscaal voordeel te bekomen.
 • Bovendien was de woonbonus onbetaalbaar op termijn. Daarom besloot de Brusselse regering om de woonbonus af te schaffen en te vervangen door een verhoogd abattement.

Waarschuwing

De informatie op deze webpagina is onderhevig aan elke wijziging van de bestaande wetgeving.
Door deze informatie te verstrekken, verbindt Brussel Fiscaliteit zich er niet toe om ervoor te zorgen dat de onderstaande informatie het verkrijgen van het abattement garandeert. In geval van weigering om het abattement toe te kennen, is het nutteloos om een klacht in te dienen bij Brussel Fiscaliteit, want de dienst registratierechten is een bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën. Meer informatie kunt u hier terugvinden.
Neem voor alle vragen met betrekking tot het beheer van uw dossier contact op met het betreffende registratiekantoor. U kunt het bevoegd registratiekantoor terugvinden door op de volgende link te klikken. Uw notaris kan u ook adviseren.

Wettelijke basis