nl

Persbericht BE HOME

Brussel, 21 november 2017

BE HOME: de premie van 120 EUR voor de Brusselse eigenaars wordt op de rekening van de begunstigden gestort.

120 EUR: is het bedrag dat de eigenaar-bewoners in 2017 ontvangen in de vorm van de premie BE HOME. Een voordeel dat zo’n 182.000 eigenaars aanbelangt die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoorden. De premie BE HOME is een gevolg van de fiscale hervorming die tot doel heeft de Brusselse fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor alle Brusselaars.

Voor het tweede jaar op rij keert Brussel Fiscaliteit de premie BE HOME van 120 EUR uit aan de Brusselse eigenaars. De premie heeft betrekking op het jaar 2017 en wordt toegekend aan elke eigenaar die zijn eigen goed bewoont. De premie voor 2016 werd al begin 2017 gestort op de rekening van de begunstigden. Vanaf 2018 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf de onroerende voorheffing innen en zal de premie in mindering gebracht worden van de onroerende voorheffing. 

 

Wie heeft recht op de premie BE HOME?

De premie BE HOME wordt toegekend aan de Brusselse eigenaar-bewoners. Om recht te hebben op de premie moet de betrokkene op 1 januari van het jaar waarvoor de premie toegekend wordt, aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • gedomicilieerd zijn in het betrokken goed;
  • een onroerende voorheffing is verschuldigd voor het betrokken goed;
  • er is géén ander gezinslid dat kan genieten van de premie.

De premie wordt slechts eenmaal per gezin en per jaar toegekend.

 

Hoe is men er zeker van de premie te ontvangen?

Alle begunstigden die recht hebben op de premie BE HOME, hebben een toekenningsbrief ontvangen. De personen die deze brief niet ontvangen hebben en die denken recht te hebben op de premie, kunnen hun aanvraag vanaf 1 februari 2018 tot en met 1 juni 2018 indienen. Alle informatie is terug te vinden op de website van Brussel Fiscaliteit: www.fiscaliteit.brussels

 

Waarom de premie BE HOME?

De premie BE HOME past in de fiscale hervorming die de Brusselse regering goedkeurde en sinds 2016 uitvoert.

Een fundamenteel element in die hervorming is de verschuiving van de fiscaliteit op arbeid naar de fiscaliteit op vastgoed. Dit zijn de concrete maatregelen die eruit voortvloeien:

  1. De fiscaliteit op arbeid vermindert: in 2016 werden de forfaitaire gewestbelasting van 89 EUR en de agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting definitief afgeschaft (inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017). In 2017 (inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018), daalt de personenbelasting nog eens met een bijkomende 0,5 %.
  2. De onroerende voorheffing verhoogt gemiddeld met 12%.

Het is net die verhoging van de onroerende voorheffing die gecompenseerd wordt door de premie BE HOME. Deze wordt toegekend aan alle Brusselaars die eigenaar zijn én gedomicilieerd zijn op het adres van hun woning.

 

Wat zijn de betalingsstatistieken van de premie BE HOME?

Voor het jaar 2016

In 2016 werden in totaal 185.012 premies toegekend, waarvan er reeds 176.597 uitbetaald werden en 8.415 wachten op uitbetaling. Het gaat hierbij vooral om personen die nog geen bankgegevens doorgegeven hebben. Hun premie zal met een circulaire cheque uitbetaald worden.

Voor het jaar 2017

Voor het jaar 2017 werden in totaal 182.116 premies toegekend, waarvan er reeds 173.141 uitbetaald werden en er 8.975 betaald zullen worden voor het einde van het jaar.

 

Waarom een fiscale hervorming?

De achtereenvolgende staatshervormingen gaven de gewesten heel wat fiscale bevoegdheden. In die context richtte de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de administratie Brussel Fiscaliteit op, waardoor het Gewest een echte fiscale autonomie kreeg én de financiële middelen om zijn ambities waar te maken. De uitdagingen die Brussel en zijn inwoners de komende jaren zullen moeten aangaan zijn immers talrijk. Die uitdagingen hebben betrekking op diverse domeinen zoals mobiliteit, huisvesting, milieu, het ondernemen en toerisme.

Het is in die geest dat de Brusselse regering een grote fiscale hervorming uitgewerkt heeft. Die wordt sinds 2016 uitgevoerd en maakte het alvast mogelijk de bewoners van het Gewest te verzekeren van een fiscaliteit die eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger is. De Brusselaars zijn niet langer de zwaarst belaste inwoners van het land.

 

Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit voert het fiscale beleid uit en beheert de fiscaliteit op een verantwoorde en strikte manier met de bedoeling de openbare diensten van het Gewest duurzaam te financieren. Brussel Fiscaliteit biedt een luisterend oor aan de Brusselaars en beschikt over een informatiedienst via de website maar ook via e-mail, post, telefoon en de loketten.

Brussel Fiscaliteit. Elke Brusselaar telt.