nl

Wat is de eigen woning?

Een bepalend begrip in de bevoegdheidsverdeling is de ”eigen woning”. Dit is de woning die u als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouden of vruchtgebruiker tijdens het belastbaar tijdperk:

  • ofwel zelf betrekt;
  • ofwel niet zelf betrekt om één van volgende redenen:
    • beroepsredenen;
    • redenen van sociale aard;
    • wettelijke of contractuele belemmeringen die het u onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken;
    • de stand van de bouw- of verbouwwerkzaamheden die het u niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrekken.

Betrekt u meerdere woningen, dan wordt de woning waar u uw fiscale woonplaats heeft, beschouwd als uw eigen woning. Bezit u zowel een woning die u zelf betrekt als een woning die u om één van voormelde redenen niet betrekt, dan is de woning die u zelf betrekt de eigen woning.

Bezit u meerdere woningen die u niet zelf betrekt omwille van één van bovenstaande redenen, en heeft u daarnaast geen woning die u zelf betrekt, dan mag u kiezen welke woning u als eigen woning beschouwt. Die keuze is onherroepelijk tot op het moment dat u ofwel een woning zelf betrekt (dewelke dan de eigen woning wordt) ofwel niet langer het bezit van die woning heeft.

Voor gehuwde belastingplichtigen of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen, kan slechts één woning als de eigen woning worden beschouwd.