nl

Woonbonus

De woonbonus houdt een vermindering in voor het kopen, bouwen of verbouwen van een eigen en enige woning waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan.

Klopt het dat de woonbonus afgeschaft wordt?

Ja, in het kader van de fiscale hervorming wordt vanaf 1 januari 2017 de woonbonus afgeschaft. De voordelen voor contracten gesloten vóór 1 januari 2017 blijven geldig.

Waarom wordt de woonbonus afgeschaft (voor nieuwe contracten)?

Onafhankelijke experten zijn het er over eens dat de woonbonus het vooropgestelde doel niet heeft bereikt. In plaats van de aankoop van een woning te bevorderen, heeft de invoering tot ongewenste neveneffecten geleid, namelijk:

 • de vastgoedprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gestegen, vooral voor de kleinste en minder kwalitatieve woningen, en dit door het forfaitaire karakter van de woonbonus;
 • er bestaat discriminatie tussen alleenstaanden en koppels, omdat deze laatste van een dubbele vermindering kunnen genieten;
 • kopers die over voldoende middelen beschikken, sluiten toch nog een hypothecaire lening af om een fiscaal voordeel te bekomen;
 • men leent opzettelijk langer, om langer van het fiscaal voordeel van de bonus te kunnen genieten, resulterend in een verhoging van de looptijd van de hypothecaire leningen.

De woonbonus werd bovendien onbetaalbaar op termijn. Niet ingrijpen zou tot gevolg hebben dat de financiële situatie van het gewest zou belast worden. Daarom besliste de Brusselse regering om de woonbonus af te schaffen en te compenseren met een korting op de registratierechten.

Abattement

Wat is een (verhoogd) abattement inzake registratierechten?

Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag van de registratierechten, met andere woorden, het is een korting op de registratierechten. In het kader van de fiscale hervorming is het abattement verhoogd.

Met hoeveel zal het abattement verhoogd worden?

 • Het bedrag van het abattement stijgt van € 60.000 naar € 175.000 vanaf 2017 op het gehele Brusselse grondgebied.

 • Dit betekent dat u op de eerste € 175.000 geen registratierechten van 12,5% hoeft te betalen. Zo bespaart u tot € 21.875 (€ 175.000 x 12,5%).

Onder welke voorwaarden kan ik het verhoogd abattement genieten?

 • Om het verhoogd abattement van 175.000 euros te bekomen, werd een bijkomende voorwaarde voorzien: na 1 januari 2017 geldt het abattement nog enkel voor een onroerend goed indien het bedrag waarop het recht moet vereffend worden, zijnde het bedrag van de bedongen prijs en lasten, de € 500.000 niet te boven gaat. Voorbeelden van lasten zijn : de kosten die de verkoper heeft gemaakt om het goed verkocht te krijgen en die ten laste van de koper zijn (publiciteit, tussenpersonen, kosten van plan en meting …) ; ofwel, de verplichting voor de koper om belastingen te betalen die betrekking hebben op het onroerend goed voor een periode die valt vóór de ingenottreding van het goed door de koper.
 • De huidige voorwaarden voor het bekomen van het (verhoogd) abattement blijven weliswaar behouden:
  • het goed is gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
  • alle kopers zijn natuurlijke personen;
  • de aankoop moet gaan om “een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed”;
  • de aankoop betreft een “geheelheid in volle eigendom”;
  • geen andere woning voor de geheelheid in volle eigendom bezitten op datum van de overeenkomst tot verkrijging (ook niet in het buitenland);
  • de woning zal door alle kopers worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar na datum van de registratie van het document waarop de evenredige rechten werden geheven; bij een aankoop van een appartement op plan of in aanbouw wordt deze termijn op 3 jaar gebracht;
  • de verkrijger moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning te rekenen vanaf het vestigen van de hoofdverblijfplaats in het onroerend goed.

Vanaf wanneer zal het verhoogde abattement van toepasing zijn?

Het verhoogde abattement is van toepassing op verkoopakten die worden verleden na 31 december 2016.

De datum waarop de onderhandse overeenkomst (compromis) werd ondertekend, is niet van belang, maar wel de datum van de authentieke akte.

Kan ik het verhoogde abattement combineren met de woonbonus?

Neen. Vóór 1 januari 2017 geldt nog de oude regeling (abattement van € 60.000 of € 75.000 en woonbonus). Vanaf 1 januari 2017 geldt enkel het verhoogd abattement van € 175.000.

Op welke manier veranderen de registratierechten?

Meer informatie over de registratierechten vindt u hier.

Naast het invoeren van het verhoogd abattement, worden in de registratierechten volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • de verkoopwaardebepaling van de schenking van beursgenoteerde effecten wordt gebaseerd op de koers van de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt.
 • in geval van niet uitvoering of annulering van een verkoopcompromis is vanaf 2017 enkel het vast recht van € 10 verschuldigd. Tot op heden zijn er immers registratierechten verschuldigd van zodra het compromis ondertekend wordt. Dit geeft in de praktijk heel wat problemen wanneer partijen om welke reden dan ook van de compromis wensten af te zien. De nieuwe regelgeving zal bijgevolg aan deze problematiek tegemoetkomen.