nl

Belasting op parkeerplaatsen

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting, de “milieuheffing” is verschuldigd door:

  • de houders van een milieuvergunning die er bij de aanvraag tot verlenging of nieuwe vergunning voor gekozen hebben een of meerdere overtollige parkeerplaats(en) te behouden;

  • personen die dergelijke parkeerplaatsen behouden of aangelegd hebben zonder vergunning of in overtreding van de bepalingen van hun milieuvergunning.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Het bedrag van de milieuheffing wordt verkregen door het vermenigvuldigen van een basisbedrag, vastgesteld op grond van de zone waarin het gebouw gelegen is, met het aantal bijkomende plaatsen. Het basisbedrag is het volgende:

  • voor gebouwen in zones met een zeer goede bediening door het openbaar vervoer: 450 euro;
  • voor gebouwen in zones met een goede bediening door het openbaar vervoer: 350 euro;
  • voor gebouwen in zones met een gemiddelde bediening door het openbaar vervoer: 250 euro.

Deze bedragen gelden ook voor de niet-vergunninghouders die onwettige plaatsen behouden of aangelegd hebben: voornoemd basisbedrag moet ook met het aantal overtollige parkeerplaatsen vermenigvuldigd worden. De basisbedragen worden jaarlijks op 1 januari  aangepast aan de consumptieprijsindex van het Koninkrijk van de maand december van het voorgaande jaar.

Voor de volgende jaren wordt het basisbedrag jaarlijks met 10% verhoogd gedurende de hele geldigheidsduur van de vergunning. Deze verhoging is cumulatief. Bovendien wordt ze over een periode van 15 jaar toegepast. Het jaarlijks met 10% verhoogde bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal overtollige parkeerplaatsen dat nog behouden is op 1 januari van het jaar waarvoor de belasting ingekohierd wordt.

De belastingplichtige kan de milieuheffing betwisten door een beroep in te dienen tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de Fiscale Kamer van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg, in de vormen waarin artikel 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek voorziet. Dit beroep moet ingediend worden binnen een termijn van zes maanden vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet.   

Hoe wordt u belast?

De milieuheffing is een jaarlijks via kohier geheven belasting op basis van de gegevens die door het Brussels Instituut voor Milieubeheer aangeleverd worden. Het BIM verzamelt de elementen die het mogelijk maken het bestaan van de grondslag vast te stellen (d.w.z. het bestaan van overtollige parkeerplaatsen) en de belastbare basis te bepalen (d.w.z. het aantal dergelijke plaatsen).

De belastingplichtige die op basis van de bronnen aan de inkohieringsvoorwaarden voldoet, ontvangt elk jaar via de post het aanslagbiljet met het bedrag van de te betalen belasting. Het op dit aanslagbiljet vermelde bedrag moet binnen de aangegeven termijn aan Brussel Fiscaliteit betaald worden.

Hebt u recht op een vrijstelling?

Als u aan de in de ordonnantie vermelde voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling genieten. Hiervoor moet u het vereiste attest naar Brussel Fiscaliteit versturen.

Waarop is deze belasting gebaseerd? 

De belasting op parkeerplaatsen is gebaseerd op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

De publicatie van deze ordonnantie in het Belgisch Staatsblad vindt u hier