nl

BF door de jaren

Het begin van Brussel Fiscaliteit

Door verschillende staatshervormingen zijn de gewestelijke bevoegdheden en autonomie toegenomen. Daarom werd op 1 januari 2012 Brussel Fiscaliteit opgericht. Haar opdracht: het fiscaal beleid van het Brussels gewest uitvoeren en zo de openbare diensten financieren. Brussel Fiscaliteit was toen slechts een kleine administratie onder de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), met een beperkt aantal fiscale bevoegdheden.

Gezien de fiscale hervorming van 2016-2017, de overheveling van heel wat belastingen naar de gewesten en de nieuwe, innovatieve projecten, wordt Brussel Fiscaliteit op 1 januari 2017 een volledig onafhankelijke overheidsdienst, met een autonome werking.

Fiscale hervorming 2016-2017: een keerpunt

Gedurende 2016-2017 heeft het Brussels gewest een ingrijpende fiscale hervorming doorgevoerd. Die heeft tot doel de gewestelijke belastingen eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor alle Brusselaars.

De belangrijkste maatregelen van deze fiscale hervorming zijn:

 • De belasting op arbeid is gedaald door de afschaffing van de forfaitaire gewestbelasting van € 89 en de historisch verschuldigde agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting.
 • De belasting op vastgoed is gestegen via een verhoging van de onroerende voorheffing met ongeveer 12%. Ter compensatie krijgen de Brusselse eigenaar-bewoners echter de premie BE HOME, die meteen van de onroerende voorheffing afgetrokken wordt.
 • Een woning kopen is gunstiger door de invoering van een fiscaal abattement (vermindering van de belastbare grondslag) op de registratierechten voor wie een eerste woning koopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Concreet betekent dit een vermindering van de verschuldigde belasting voor de aankoop van een eerste eigendom.
 • De schenkingsrechten van onroerende goederen worden verlaagd en vereenvoudigd.
 • De bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van kmo's worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd.

Steeds meer bevoegdheden!

In enkele jaren tijd krijgt Brussel Fiscaliteit steeds meer bevoegdheden.

 • Op 1 februari 2017 wordt de belasting op inrichtingen van toeristisch logies ingevoerd. Onze administratie is belast met de maandelijkse heffing van deze belasting bij Brusselse hotels, campings en B&B's.
 • Op 1 januari 2018 werkt Brussel Fiscaliteit, samen met andere administraties waaronder Leefmilieu Brussel, mee aan de invoering van de lage-emissiezone van Brussel (LEZ). Onze administratie is onder meer verantwoordelijk voor de behandeling van de waarschuwingen en boetes.
 • In 2018 nemen onze diensten het beheer van de onroerende voorheffing over, de belasting op onroerende goederen.
 • Het jaar nadien, in augustus 2019, wordt het digitaal platform MyTax opgericht. Hiermee kunnen belastingplichtigen hun fiscale verrichtingen makkelijker uitvoeren.
 • Op 1 januari 2020 neemt Brussel Fiscaliteit de verkeersbelastingen over van de FOD Financiën.
 • Datzelfde jaar, in het kader van de coronacrisis en op vraag van de Brusselse regering, neemt Brussel Fiscaliteit meerdere steunmaatregelen voor de gezinnen en sectoren die het zwaarst getroffen zijn: verlenging van de betaaltermijnen, vrijstelling van de belasting op inrichtingen van toeristisch logies, opschorting van boetes en de verkoop van dagpassen voor de lage-emissiezone (LEZ). Brussel Fiscaliteit verricht eveneens, voor rekening van Brussel Huisvesting, de betaling van de huurpremie COVID-19 voor de getroffen gezinnen.

De laatste jaren werkte Brussel Fiscaliteit ook aan de invoering van de slimme kilometerheffing SmartMove, een project van de Brusselse regering.

De komende jaren zullen de bevoegdheden van Brussel Fiscaliteit nog meer toenemen met de overname van nieuwe producten die de FOD Financiën momenteel beheert: de belasting op de spelen en weddenschappen en de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed.

Ontdek hier alle producten die Brussel Fiscaliteit beheert.

Modernisering

De laatste jaren ontwikkelde Brussel Fiscaliteit voortdurend digitale tools om de belastingplichtigen een betere dienstverlening te bieden.

Sinds 2019 kunnen belastingplichtigen via het digitale platform MyTax.brussels hun fiscale verrichtingen grotendeels online uitvoeren: aanslagbiljetten bekijken en duplicata bekomen, belastingen betalen en een betalingsregeling aanvragen, aanvragen indienen en opvolgen, enz. We blijven het platform ontwikkelen om meer functionaliteiten te kunnen bieden.

Sinds de lancering hebben meer dan een half miljoen burgers zich op MyTax.brussels aangemeld om hun belastingen te betalen of aanvragen in te dienen (duplicaten, afbetalingsplan, vermindering, enz.). Hierdoor verloopt de dienstverlening beduidend vlotter en accurater.

Om de callcentermedewerkers en de dossierbeheerders te ontlasten, is er onze chatbot. Deze is toegankelijk op MyTax via de knop 'Praat met ons' en beantwoordt vragen van belastingplichtigen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Nog steeds met de bedoeling belastingplichtigen de beste dienstverlening te bieden, verhuisde de administratie van Brussel Fiscaliteit in 2021 naar de Iris Tower. Aan de e-kiosken op het gelijkvloers kunnen belastingplichtigen hun verrichtingen regelen, indien nodig met hulp van een onthaalmedewerker.