nl

GEWESTBELASTING OP DE INRICHTINGEN VAN TOERISTISCH LOGIES

Bent u uitbater van een toeristische accommodatie (bijvoorbeeld een hotel, een kampeerterrein of een gastenverblijf) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Sinds 1 februari 2017 bent u verplicht zich in te schrijven en een maandelijkse aangifte te doen voor deze gewestbelasting.

Om de sector te ondersteunen die sterk geleden heeft onder de coronacrisis had de Brusselse regering besloten dat deze belasting tijdelijk niet betaald moest worden. Aan deze vrijstelling kwam op 30 juni 2022 een einde. Uitbaters van toeristische accommodaties moeten voortaan hun aangiftes indienen op ons digitaal platform MyTax.brussels.

 

 

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de uitbater (de “exploitant") van een inrichting van toeristisch logies, d.w.z. elk op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling aan toeristen aangeboden logies voor één of meer nachten. Wanneer een logies wordt aangeboden aan personen voor méér dan 90 dagen, wordt dit niet beschouwd als een inrichting van toeristisch logies en is de belasting dus niet verschuldigd.

Beheerders van verblijfscentra voor sociaal toerisme zijn vrijgesteld van de gewestbelasting.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Voor de berekening van het precieze bedrag van de gewestbelasting wordt gekeken naar hoeveel nachten toeristen in de betrokken accommodatie doorbrengen. Aan het bedrag van de gewestbelasting worden de opcentiemen opgelegd door de gemeenten toegevoegd.

 • Het aantal nachten wordt vermenigvuldigd met een basisbedrag van € 0,0892 per eenheid van logies (d.w.z. een slaapkamer of een ruimte die daartoe werd ingericht). Na de toevoeging van de gemeentelijke opcentiemen zal de belasting € 4 per eenheid bedragen.
 • Een gereduceerd tarief (€ 0,0669) is van toepassing voor logies op domicilie en kampeerplaatsen. Hier is het totaalbedrag na toevoeging van de gemeentelijke opcentiemen € 3 per eenheid.

Hoe wordt u belast?

U bent als belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, de maandelijkse belastingaangifte en de maandelijkse betaling. Voor uw gebruiksgemak kan u vanaf 1 februari 2022 deze verplichtingen online uitvoeren via de applicatie MyTax.

Om MyTax te gebruiken hebt u een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of de applicatie Itsme nodig. Alle info over de eID vindt u op de website eID Belgium.

1. Eenmalige inschrijving

 • De belastingplichtige dient zich in te schrijven via het formulier in MyTax. Dit is de voorafgaande kennisgeving. Het gaat om een éénmalige inschrijving per accommodatie.
 • Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax : rechtspersonen’.

 • Indien de belastingplichtige zich tijdig inschrijft, zal de verwerking nadien des te vlotter kunnen verlopen.
  • In geval van een accommodatie die reeds bestaat op 1 februari 2017 moet de inschrijving gebeuren tussen1 februari 2017 en 4 maart 2017.
  • In geval van nieuwe toeristische accommodaties kan men zich inschrijven tot maximum 31 dagen vanaf de opening.
  • Indien de tijdslimiet voor inschrijving niet gerespecteerd wordt, kan een boete van 1000 € per eenheid van logies worden opgelegd.
  • U krijgt automatisch een inschrijvingsbevestiging op MyTax.

Heb je geen toegang tot de formulieren op MyTax? Download ze via onderstaande links:
- Inschrijvingsformulier onderneming
- Inscrijvingsformulier natuurlijke persoon

 

 • 2. Maandelijkse aangifte
 • De belastingplichtige dient zich in te schrijven via het formulier in MyTax. De aangifte heeft telkens betrekking tot de voorbije maand. De belastingplichtige selecteert de accommodatie waarvoor hij of zij een aangifte wil doen, alsook het totale aantal nachten dat toeristen doorbrachten in elke eenheid van logies.
 • Elke belastingaangifte gebeurt binnen de 31 dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de maand waarvoor de aangifte wordt ingediend.
 • Indien de belastingaangifte niet of laattijdig ingediend wordt, ontvangt de belastingplichtige automatisch een kennisgeving van ambtshalve heffing. Voor de berekening van deze heffing wordt uitgegaan van een situatie van volledige bezetting.
 • Op basis van uw aangifte wordt automatisch een maandeljkse vraag tot voorafbetaling  aangemaakt. Dit document kan u uitsluitend downloaden in MyTax, in de rubriek ‘Mijn documenten’.

Binnen 48 uur na het indienen van uw aangifte is uw vraag om voorafbetaling beschikbaar in MyTax. Opgelet: u ontvangt hiervoor geen afzonderlijke melding per brief of per e-mail. Vindt u het document niet terug? Neem dan contact met ons op.

 
 
 
  

 

Heb je geen toegang tot de formulieren op MyTax? Download ze via onderstaande links:
- Maandelijks aangifteformulier onderneming
- Maandelijks aangifteformulier natuurlijke persoon

 

3. Maandelijkse betaling

 • Voer de maandelijkse betaling uit op basis van uw vraag tot voorafbetaling die u terugvindt in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyTax. U vindt alle nodige informatie voor betaling op het overschrijvingsformulier.
 • In geval van laattijdige betaling, wordt een malus van 2% van het niet-betaalde bedrag aangerekend. Meer concreet moet de belastingplichtige dan de som van het openstaand bedrag van de belasting en de malus betalen.
 • Aan het einde van de belastingcyclus ontvangt de belastingplichtige een eindafrekening onder de vorm van een aanslagbiljet. Het aanslagbiljet informeert de belastingplichtige over de eindbalans en het bedrag dat eventueel nog openstaat. De finale afrekening gebeurt per aanslagjaar, dat steeds loopt van 1 januari tot 31 december.

Hebt u recht op een vrijstelling?

 • Beheerders van verblijfscentra voor sociaal toerisme zijn volledig vrijgesteld van de gewestbelasting. De voorwaarden om erkend te worden als een verblijfscentrum voor sociaal toerisme zijn beschreven in de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies.
 • Overnachtingen door minderjarige leden die deel uitmaken van een schoolgroep, worden niet in rekening gebracht voor de belasting. Hiervoor moet u een aanvraagformulier toevoegen aan uw maandelijkse aangifte in MyTax. Dit formulier moet zowel door de belastingplichtige als de verantwoordelijke van de schoolgroep ingevuld en ondertekend worden.

Heb je geen toegang tot het formulier op MyTax? Download het via onderstaande links:
- Abattement - Schoolgroepen

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.