nl

GEWESTBELASTING OP DE INRICHTINGEN VAN TOERISTISCH LOGIES

Opgelet: ten gevolge van de coronacrisis heeft de Brusselse regering beslist om de betaling van de City Taks voor 2020 en 2021 af te schaffen. Uitbaters van een inrichting van toeristisch logies moeten niettemin nog steeds hun maandelijkse aangifte indienen gedurende deze periode.

Bent u uitbater van een toeristische accommodatie (bijvoorbeeld een hotel, een kampeerterrein of een gastenverblijf) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Sinds 1 februari 2017 bent u verplicht zich in te schrijven en een maandelijkse aangifte te doen voor de nieuwe belasting.

inschrijving burger

 

inschrijving onderneming

aangifte burger

 

aangifte onderneming

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de uitbater (de “exploitant") van een inrichting van toeristisch logies, d.w.z. elk op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling aan toeristen aangeboden logies voor één of meer nachten. Wanneer een logies wordt aangeboden aan personen voor méér dan 90 dagen, wordt dit niet beschouwd als een inrichting van toeristisch logies en is de belasting dus niet verschuldigd.

Beheerders van verblijfscentra voor sociaal toerisme zijn vrijgesteld van de gewestbelasting.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Voor de berekening van het precieze bedrag van de gewestbelasting wordt gekeken naar hoeveel nachten toeristen in de betrokken accommodatie doorbrengen. Aan het bedrag van de gewestbelasting worden de opcentiemen opgelegd door de gemeenten toegevoegd.

 • Het aantal nachten wordt vermenigvuldigd met een basisbedrag van 0,0892 € per eenheid van logies (d.w.z. een slaapkamer of een ruimte die daartoe werd ingericht). Na de toevoeging van de gemeentelijke opcentiemen zal de belasting 4 € per eenheid bedragen.
 • Een gereduceerd tarief (0,0669) is van toepassing voor logies op domicilie en kampeerplaatsen. Hier is het totaalbedrag na toevoeging van de gemeentelijke opcentiemen 3 € per eenheid.

Hoe wordt u belast?

U bent als belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, de maandelijkse belastingaangifte en de maandelijkse betaling. Om het gebruiksgemak te vrijwaren worden deze verplichtingen vanaf 1 februari 2017 elektronisch uitgevoerd via de online-applicatie IRISbox.

Om IRISbox te gebruiken hebt u een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Alle info over de eID vindt u op de website eID Belgium.

1. Eenmalige inschrijving

 • De belastingplichtige dient zich in te schrijven via het formulier in IRISbox als exploitant van een toeristische accommodatie. Dit is de voorafgaande kennisgeving. Het gaat om een éénmalige inschrijving per accommodatie.
 • Indien de belastingplichtige zich tijdig inschrijft, zal de verwerking nadien des te vlotter kunnen verlopen.
  • In geval van een accommodatie die reeds bestaat op 1 februari 2017 moet de inschrijving gebeuren tussen 1 februari 2017 en 4 maart 2017.
  • In geval van nieuwe toeristische accommodaties kan men zich inschrijven tot maximum 31 dagen vanaf de opening.
  • Indien de tijdslimiet voor inschrijving niet gerespecteerd wordt, kan een boete van 1000 € per eenheid van logies worden opgelegd.
 • Een inschrijvingsbevestiging is automatisch beschikbaar via IRISbox.

2. Maandelijkse aangifte

 • De belastingplichtige moet maandelijks een aangifte indienen via het aangifteformulier op IRISbox. De aangifte heeft telkens betrekking tot de voorbije maand. De belastingplichtige selecteert de accommodatie waarvoor hij of zij een aangifte wil doen, alsook het totale aantal nachten dat toeristen doorbrachten in elke eenheid van logies.
 • Elke belastingaangifte gebeurt binnen de 31 dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de maand waarvoor de aangifte wordt ingediend.
 • Indien de belastingaangifte niet of laattijdig ingediend wordt, ontvangt de belastingplichtige automatisch een kennisgeving van ambtshalve heffing. Voor de berekening van deze heffing wordt uitgegaan van een situatie van volledige bezetting.
 • Op basis van uw aangifte wordt automatisch een maandelijkse vraag om voorafbetaling aangemaakt, met daarin het door u te betalen bedrag. Dit document kan u uitsluitend downloaden in IRISbox, onder in de rubriek “Mijn documenten”.
 

Ten laatste 48 uur na het indienen van uw aangifte is uw vraag om betaling beschikbaar in IRISbox. Opgelet: u ontvangt hiervoor geen afzonderlijke melding per brief of per e-mail. Vindt u het document niet terug? Neem dan contact met ons op.

 
 
 
 

 

3. Maandelijkse betaling

 • Voer de maandelijkse betaling uit op basis van uw vraag om voorafbetaling, te vinden onder de rubriek “Mijn documenten” van IRISbox. U vindt alle nodige informatie voor betaling op het overschrijvingsformulier.
 • In geval van laattijdige betaling, wordt een malus van 2% van het niet-betaalde bedrag aangerekend. Meer concreet moet de belastingplichtige dan de som van het openstaand bedrag van de belasting en de malus betalen.
 • Aan het einde van de belastingcyclus ontvangt de belastingplichtige een finale afrekening onder de vorm van een aanslagbiljet kohieruittreksel (AKU). Het AKU informeert de belastingplichtige over de eindbalans en het nog openstaande saldo voor deze belasting (indien van toepassing). De finale afrekening gebeurt per aanslagjaar, dat steeds loopt van 1 januari tot 31 december.
 

Hebt u recht op een vrijstelling?

 • Beheerders van verblijfscentra voor sociaal toerisme zijn volledig vrijgesteld van de gewestbelasting. De voorwaarden om erkend te worden als een verblijfscentrum voor sociaal toerisme zijn beschreven in de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies, artikel 12.
 • Overnachtingen door minderjarige leden die deel uitmaken van een schoolgroep, worden niet in rekening gebracht voor de belasting. Hiervoor moet de belastingplichtige een aanvraagformulier toevoegen aan de maandelijkse belastingaangifte in het e-loket IRISbox. Dit formulier moet zowel door de belastingplichtige als de verantwoordelijke van de schoolgroep ingevuld en ondertekend worden.

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.