nl

Administratieve boetes

Wie moet deze boetes betalen?

Iedereen die een overtreding heeft begaan op een regelgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een boete ontvangen. Deze boetes kunnen worden vastgesteld  door verschillende instellingen zoals  Leefmilieu Brussel (Brusselse Instelling voor Milieubeheer),  Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid), Brussel Stedelijke Ontwikkeling, enz.

Hoeveel bedraagt deze boete?

De bevoegde administratie stelt het bedrag van de boete vast op basis van de geldende wetgeving. Voor meer  informatie over de inhoud uw dossier dient u zich te wenden tot de desbetreffende administratie.

Hoe wordt de boete geïnd?

In geval van niet-betaling van een boete binnen de termijn die daarvoor voorzien is, zal uw dossier worden overgemaakt  aan Brussel Fiscaliteit, die u vervolgens ingebreke zal stellen.

Indien u hierna nog steeds niet betaald heeft dan zal Brussel Fiscaliteit overgaan tot gedwongen invordering van de niet-betaalde bedragen.