nl

Belasting op afvalverbranding

Wie moet deze belasting betalen?

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrand worden, is de belasting ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest, is de belasting verschuldigd door:

    • de inzamelaar van de afvalstoffen;
    • de vervoerder van de afvalstoffen, bij ontstentenis van een inzamelaar;
    • de afvalproducent, bij ontstentenis van een inzamelaar en vervoerder.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

De belasting is vanaf het belastingjaar 2022 vastgesteld op €15 per ton verbrande afvalstoffen. In voorgaande belastingjaren was dit € 6,53.

Hoe wordt u belast?

Elke jaar bezorgt het Gewest de belastingplichtigen een aangifteformulier voor de belasting op afvalverbranding. Belastingplichtigen die op 1 juli nog geen aangifteformulier voor het voorafgaande belastingjaar ontvangen hebben, dienen er zelf een aan te vragen.

De aangifte moet verzonden worden naar of bezorgd worden aan de zetel van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Ze bevat alle elementen die nodig zijn voor de controle van de inning van de verschuldigde belasting tijdens de betrokken periode.

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Een rechtzetting van de gegevens is mogelijk. 

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd die de ordonnantie van 21 december 2012 hem/haar oplegt, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Met vragen over de berekening van de belasting of over de aangifte, kan u terecht bij Leefmilieu Brussel.

Heeft u recht op een vrijstelling?

Artikel 40 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen voorziet dat de verbranding van afvalstoffen uit de gezondheidszorg vrijgesteld is van de belasting.

Wilt u meer weten?

De details en voorwaarden van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

Deze documenten zijn beschikbaar via de juridische databank.