nl

Belasting op afvalverbranding

Wie moet de belasting betalen?

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrand worden, is de belasting ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest, is de belasting verschuldigd door:

    • de inzamelaar van de afvalstoffen;
    • de vervoerder van de afvalstoffen, bij gebrek aan een inzamelaar;
    • de afvalproducent, bij gebrek aan een inzamelaar en vervoerder.

Hoe wordt de belasting berekend?

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op € 15 per ton verbrand afval vanaf het aanslagjaar 2022. Voor de voorafgaande aanslagjaren was de belasting vastgesteld op € 6,53 per ton.

Wanneer afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgehaald, verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest wordt de eventueel betaalde belasting op de plaats van verbranding van de afvalstoffen afgetrokken van de belasting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij het bedrag van de belasting niet minder dan nul mag zijn.

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Leefmilieu Brussel is belast met de jaarlijkse verzending en ontvangst van de aangiftes. Vervolgens geeft zij aan Brussel Fiscaliteit de gegevens door die nodig zijn om de belasting te bepalen en de aanslagbiljetten te verzenden.

​Als de belastingplichtige de aangifte tijdig indient wordt de belasting berekend op basis van de aangegeven gegevens na een controle ervan.

Als de belastingplichtige de aangifte niet tijdig indient of de verplichtingen opgelegd door de ordonnantie van 21 december 2012 niet nakomt, gaat Brussels Fiscaliteit over tot een ambtshalve heffing op basis van de gegevens die ze ter beschikking heeft.

Contacteer Leefmilieu Brussel voor meer info over de berekening van de belasting of de aangifteprocedure.

Heeft u recht op een vrijstelling?

De verbranding van afvalstoffen uit de gezondheidszorg is vrijgesteld van de belasting (artikel 40, 7de lid van de ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012).

Meer informatie?

De details en voorwaarden van deze belasting staan in de volgende documenten:

U kan deze documenten raadplegen via de juridische databank van het Belgisch Staatsblad.