nl

Collectieve schuldenregeling

Beschrijving

Wanneer u niet langer uwbelastingen kunt betalen die u aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschuldigd bent en hiernaast ook nog andere duurzame schulden heeft dan bevindt u zich waarschijnlijk in een situatie van overmatige schuldenlast. In dat geval kan u een collectieve schuldenregeling aanvragen.

Procedure

U dient hiervoor een verzoekschrift in te dienen bij de Arbeidsrechtbank van uw arrondissement. Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn zal de rechter u toelaten tot de collectieve schuldenregeling en zal hij een schuldbemiddelaar aanstellen. Doorgaans is dat een advocaat. 

Vervolgens zal de schuldbemiddelaar proberen om in der minne met uw schuldeisers een terugbetalingsplan op te stellen. Indien alle schuldeisers hiermee akkoord gaan dan zal de rechter dit terugbetalingsplan erkennen. Indien mocht blijken dat het onmogelijk is om zo’n plan in der minne op te maken dan zal de schuldbemiddelaar d.m.v. een verslag (een analyse van de financiële toestand), de rechter hiervan op de hoogte brengen. De schuldbemiddelaar maakt vervolgens een gerechtelijk regelingsplan op. In beide gevallen zullen de intresten en de kosten van uw schulden gedeeltelijk of geheel worden kwijtgescholden. In het kader van deze procedure dient onze administratie  een verklaring van schuldvordering in te dienen bij de schuldbemiddelaar zodat deze laatste op de hoogte is van de bij u  nog openstaande schulden.

Het is belangrijk om uw schuldbemiddelaar te laten weten dat u schulden hebt ten overstaan van Brussel Fiscaliteit want indien deze laatste niet de gelegenheid heeft gekregen om een verklaring van schuldvordering in te dienen als gevolg van een vergetelheid van uw schuldbemiddelaar dan loopt u het risico dat uw plan wordt herzien of herroepen. Eénmaal aangesteld zal uw schuldbemiddelaar instaan voor het beheer van uw inkomen en een balans opmaken van al uw goederen en schulden. Een gedeelte van uw inkomen zal gereserveerd worden voor de dagdagelijkse uitgaven. De rest van het inkomen zal worden gebruikt om uw schuldeisers te betalen.

Wat te doen wanneer u reeds  in collectieve schuldenregeling bent bij het ontvangen van uw aanslagbiljet-kohieruittreksel* ?

Indien uw schuld ontstaan is na de beslissing van toelaatbaarheid tot de collectieve schuldenregeling door de rechter dan dient de belasting of boete betaald te worden volgens de normale procedure van inning aan de administratie. De schuld kan zelfs het voorwerp uitmaken van een gedwongen invordering wanneer deze onbetaald blijft. Daarom is het belangrijk om uw schuldbemiddelaar op de hoogte te brengen van deze nieuwe schuld, hij/zij kan in dat geval aan onze administratie een afbetalingsplan aanvragen.

Opmerking:

Een collectieve schuldenregeling mag niet verward worden met een schuldbemiddeling. Bij schuldbemiddeling is er geen sprake van een beslissing door een rechter. Meestal wordt het aangevraagd bij een OCMW waar men samen met u via budgetbegeleiding een oplossing zal trachten uit te werken voor de terugbetaling van uw schulden en een akkoord te vinden met uw schuldeisers. Brussel Fiscaliteit zal eveneens met uw schuldbemiddelaar trachten een oplossing te vinden voor de terugbetaling van uw fiscale schulden.

Wie moet u contacteren bij een collectieve schuldenregeling?

Voor iedere inlichting betreffende uw dossier zoals vragen over uw aanslagbiljet, verzending, inkohiering, voorstel van afbetalingsplan dient u zich in eerste instantie te wenden tot de schuldbemiddelaar waarvan u de coördinaten terugvindt op diens briefwisseling.