nl

De premie BE HOME kadert in de fiscale hervorming die gestemd werd door de Brusselse Regering en ten uitvoer werd gebracht in 2016.

Een fundamenteel element van deze hervorming is de verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op onroerend goed. Ziehier de concrete maatregelen die hieruit voortvloeiden:

  1. De belasting op arbeid is gedaald: in 2016, werden zowel de forfaitaire gewestbelasting van 89 € als de agglomeratiebelasting van 1% op de personenbelasting (inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017) definitief geschrapt. In 2017, daalt de personenbelasting met nog eens 0.5% extra;
  2. De belasting op vastgoed is gestegen via een verhoging van de onroerende voorheffing van gemiddeld 12%.

Het is precies deze verhoging van de onroerende voorheffing die wordt gecompenseerd door de premie BE HOME, die toegankelijk is voor alle Brusselaars, eigenaars en belastingplichtigen van de onroerende voorheffing.

Voortaan zal deze premie automatisch worden afgetrokken van de berekening van uw onroerende voorheffing. U zult deze terugvinden in uw aanslagbiljet.

Gemeentelijke huisvestingspremie

Sinds 2018 kunnen bepaalde gemeentelijke huisvestingspremies worden opgenomen in uw onroerende voorheffing.

Momenteel is enkel de huisvestingspremie van de gemeente Schaarbeek opgenomen in uw onroerende voorheffing. De toekenningsvoorwaarden zijn identiek aan die van de premie BE HOME.

Concreet betekent dit dat u door de toekenning van de premie BE HOME automatisch ook deze premie geniet. Indien dat Brussel Fiscaliteit de premie BE HOME toekent voor een goed gelegen in Schaarbeek, zal de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing van dit goed automatisch ook de gemeentelijke huisvestingspremie toegekend krijgen.

Net zoals dit het geval is voor de premie BE HOME, zal ook deze premie afgetrokken worden bij de berekening van uw onroerende voorheffing. U zult deze dus eveneens in uw aanslagbiljet terugvinden.

Wie heeft recht op deze premies?

Om de premie BE HOME te genieten, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een « zakelijk recht » (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u bent daar ook gedomicilieerd;
  2. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing voor desbetreffend goed.

Om de huisvestingspremie van Schaarbeek te genieten, moet, bovenop de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, uw goed zich bevinden in de gemeente Schaarbeek.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Voor 2018 bedraagt de premie BE HOME 120 € en de premie van Schaarbeek bedraagt 30 €.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor beide premies, zal er dus 150 € van uw onroerende voorheffing worden afgetrokken.

Voor 2019 verhoogt de premie BE HOME van 120 € naar 130 €.

Hoe worden deze premies toegekend?

De premies worden opgenomen in de berekening van uw onroerende voorheffing. Deze wordt beschreven in uw aanslagbiljet.

Werden de premies niet in mindering gebracht op uw aanslagbiljet? Ga dan even na of u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Indien dit het geval is, doe dan uw aanvraag via het e-loket Irisbox of via ons formulier.

Wat is de wettelijke basis van deze premies?

U kunt alle details en voorwaarden van deze premies terugvinden in onderstaande documenten:

stripverhaal  Bruxs en Fixs