nl

De premie BE HOME maakt deel uit van de fiscale hervorming, die onder meer tot doel heeft de Brusselse fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor de Brusselaars. Door de fiscale hervorming wordt onder andere een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vastgoed doorgevoerd. Het voordeel hiervan is dat arbeid minder zwaar belast wordt, waardoor werken economisch interessanter wordt voor elke Brusselaar.

Eén van de maatregelen in het kader van deze verschuiving is een verhoging van de belasting op onroerend goed, de zogenaamde « onroerende voorheffing ». Ter compensatie genieten Brusselse eigenaar-bewoners echter een premie van 120 €.

Lees hier het persbericht.

Wie komt in aanmerking voor de premie BE HOME?

Brusselaars die in hun eigen goed wonen komen in aanmerking voor de premie BE HOME. Meer concreet moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt toegekend:

  1. U bent houder van een “zakelijk recht” (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  2. U bent gedomicilieerd in het betrokken goed.
  3. Er is onroerende voorheffing verschuldigd voor het betrokken goed.
  4. Er is géén ander gezinslid dat kan genieten van de premie.

Meer informatie vindt u hier.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Het bedrag van de premie BE HOME is vastgelegd op € 120. De premie wordt slechts één keer per gezin per jaar toegekend.

Hoe wordt de premie voor 2017 toegekend?

Brussel Fiscaliteit zal binnenkort een brief uitsturen aan Brusselaars die in hun eigen goed wonen, met de boodschap dat zij begunstigden van de premie zijn.

  • Heeft u een brief van toekenning ontvangen? Controleer dan zeker uw gegevens in de brief, zoals uw rekeningnummer of domicilieadres. Zijn de gegevens correct, dan moet u niets doen. Zijn de gegevens niet correct, dan kan u contact met ons opnemen en ons de door te voeren aanpassingen doorgeven.
  • Heeft u tegen februari 2018 geen brief ontvangen en denkt u recht te hebben op de premie BE HOME? In dat geval kan u vanaf 1 februari 2018 en tot uiterlijk 1 juni 2018 de premie online aanvragen via IRISbox : klik hier.

Kan ik de premie BE HOME voor 2016 nog aanvragen?

Via IRISbox kan u niet langer een aanvraag voor het jaar 2016 indienen.

Wenst u de premie voor 2016 toch nog aan te vragen, contacteer ons dan schriftelijk, per telefoon of via onze loketten om een aanvraagformulier te verkrijgen.

Op welke wettelijke basis steunt de premie BE HOME?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten :