nl

Directie Fiscaal Beheer

De Directie Fiscaal beheer is het fiscaal studiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit die rol analyseert, bestudeert en brengt ze advies uit over de Brusselse fiscaliteit en over de daaruit voortvloeiende ontvangsten voor het Brusselse gewest.

De Directie Fiscaal beheer, die het ondersteunen van de uitvoering van het Brusselse fiscale beleid als voornaamste opdracht heeft:

  • ziet toe op de uitvoering van het regeerakkoord voor wat betreft fiscale hervormingen;
  • brengt advies uit over voorstellen tot fiscale hervorming of over thema’s die de fiscale bevoegdheden van het Gewest aanbelangen;
  • bestudeert de budgettaire impact van de voorgestelde fiscale maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de mogelijke gevolgen van deze maatregelen voor de operationele procedures en organisatie van de fiscale administratie;
  • neemt de nodige initiatieven – via juridische, technische dan wel volumetrische analyses en via contactopnames met externe stakeholders – om de gewestelijke fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger te maken;
  • neemt een operationele monitoring voor rekening en streeft voortdurend naar een verbetering van het fiscaal proces via de Product Managers;
  • zorgt voor een continue actualisering van de documentatie over de gewestelijke fiscaliteit, waakt over het peil houden van het kennisniveau en verstrekt ook informatie aan diverse doelgroepen en stakeholders (fiscale fiches, ontwerpen van antwoord op parlementaire vragen, interne en externe opleidingen, enz.);
  • bestudeert en becommentarieert de fiscaliteit van andere entiteiten (andere Gewesten, federale niveau, gemeenten, andere Staten, …) die mogelijk van invloed kunnen zijn of een impact kunnen hebben op de uitoefening van de bevoegdheden en / of de fiscale wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.