nl

Belasting op verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting is ten laste van elke eigenaar van een verdeelapparaat van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen dat gevestigd is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie van de belastingplichtige  op 1 januari van het aanslagjaar.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

De belasting bedraagt:

  • € 59,60 per vast apparaat;
  • € 12,00 per beweegbaar apparaat;
  • € 198,60 per automatisch apparaat.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe wordt u belast? 

Elke jaar zendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier naar de belastingplichtigen. Belastingplichtigen die op 1 oktober van het aanslagjaar geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten er een aanvragen vóór 31 december van dat jaar.

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Correctie van de gegevens is mogelijk. 

Indien de belastingplichtige zijn aangifteformulier niet binnen de termijn heeft ingediend of niet aan de andere wettelijke verplichtingen heeft voldaan, gaat Brussel Fiscaliteit over tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Volgende zijn, volgens de ordonnantie, niet onderworpen aan de belasting:

  • de installaties uitsluitend gebruikt door de eigenaar en door zijn aangestelden of bedienden;
  • de installaties die loodvrije benzine verdelen.

Indien u voldoet aan de in de ordonnantie bepaalde vrijstellingsvoorwaarden, kan u vrijgesteld worden van de belasting.

Om die vrijstelling te genieten dient u ze schriftelijk aan te vragen bij Brussel Fiscaliteit binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de zevende dag die volgt op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

  • de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;
  • de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Brusselse Codex

Deze teksten zijn beschikbaar via de juridische databank.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen