nl

Belasting op verdeelapparaten van motorbrandstoffen

Dit is een belasting op verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting op verdeelapparaten van motorbrandstoffen moet betaald worden door eigenaars van verdeelapparaten die toegankelijk zijn vanaf de openbare weg en waarvan alle motorvoertuigen kunnen worden bevoorraad.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

De belasting voor 2024 bedraagt (na indexering):

  • € 70,50 per vast apparaat;
  • € 14,10 per beweegbaar apparaat (zowel de tank, de teller als het bedieningspunt kunnen als geheel verplaatst worden);
  • € 234,80 per automatisch apparaat (elke pomp verbonden aan een apparaat waarmee betalingen kunnen worden uitgevoerd).

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Hoe wordt u belast? 

Elk jaar nodigt Brussel Fiscaliteit de belastingplichtigen uit om hun aangifte in te vullen op haar digitale platform MyTax.

Als u de aangifte tijdig indient, wordt de belasting berekend op basis van de aangifte, na verificatie van de gegevens. Als volgens de administratie de gegevens niet kloppen, ontvangt u een rechtzetting van uw aangifte.

Als u de aangifte niet tijdig indient of niet aan andere wettelijke verplichtingen voldoet, gaat Brussel Fiscaliteit over tot een ambtshalve heffing op basis van de gegevens waarover zij beschikt.

Aanmelden op MyTax als onderneming

Wilt u zich als onderneming aanmelden op MyTax? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax: rechtspersonen’.

Aanvraag van een aangifteformulier op papier

Als uw aangifteformulier op 1 oktober van het aanslagjaar niet beschikbaar is op MyTax of als u er niet in slaagt u aan te melden, kan u een aangifteformulier op papier vragen door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen. Doe dit voor 31 december van het aanslagjaar.

Hebt u recht op een vrijstelling ?

De belasting moet niet betaald worden voor:

  • de installaties die uitsluitend gebruikt worden door de eigenaar en zijn beambten of bedienden;
  • de verdeelapparaten van loodvrije benzine.

Als u voldoet aan een van deze voorwaarden kan u vrijgesteld worden van de belasting. Maak in dat geval de nodige attesten over aan Brussel Fiscaliteit.

Bezwaar

De belasting betreft een aanslagjaar van vóór 2022

Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de directeur-generaal (met de vermelding “BEZWAARSCHRIFT” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTaxbinnen de 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2022

Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de directeur van de directie Inkohiering (met de vermelding “BEZWAAR” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTax, binnen de 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Wat is de rechtsgrond van deze belasting?

Belasting

Procedure

U kan deze teksten raadplegen via de juridische database.

Raadpleeg de fiscale fiche.