nl

Gewestbelasting voor bedrijven en zelfstandigen

Let op! Deze belasting is sinds het belastingjaar 2016 niet meer verschuldigd.

Belastingen verschuldigd voor eerdere belastingjaren (bijvoorbeeld belastingjaren 2014 en 2015) dient u, desgevallend, wel nog te betalen. U vindt meer informatie over de afschaffing van deze belasting in bijgevoegde ordonnantie.

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting valt ten laste van:

  • elke natuurlijke persoon die op 1 januari van het aanslagjaar, op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een gebouw betrekt om er, voor eigen rekening, een al dan niet winstgevende activiteit uit te oefenen, inclusief een vrij beroep;
  • de rechtspersoon of feitelijke vereniging die op 1 januari van het aanslagjaar,  op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gebouw gebruikt als maatschappelijke, administratieve, exploitatie- of bedrijfszetel.

Belangrijk: ook bedrijven en zelfstandigen in inactiviteit worden als belastingplichtig beschouwd.  

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Het bedrag van deze belasting is forfaitair en bedraagt, niet geïndexeerd, € 89,00. Deze belasting is ondeelbaar.

Hoe wordt u belast? 

Op basis van de informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt bepaald of u al dan niet wordt belast. Indien u denkt  dat de informatie aangeleverd incorrect is, moet u contact opnemen met een ondernemingsloket van de Kruispuntbank van Ondernemingen om uw gegevens aan te passen.

De belastingplichtige die op basis van de bronnen voldoet aan de inkohieringvoorwaarden, ontvangt  elk jaar per post het aanslagbiljet met het bedrag van de te betalen belasting. Het bedrag vermeld op dit aanslagbiljet moet binnen de vooropgestelde termijn door Brussel Fiscaliteit ontvangen zijn.   

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden. U dient hiervoor het benodigde attest te bezorgen aan Brussel Fiscaliteit, binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.