nl

Belasting op aanplakborden

Dit is een belasting op de aanplakborden die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geplaatst zijn.

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting op aanplakborden moet betaald worden door de natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft om het aanplakbord te gebruiken.

Als niet gekend is wie het aanplakbord gebruikt, moet de belasting betaald worden door de eigenaar van:

 • de grond waarop het bord zich bevindt;
 • de muur waartegen het bord geplaatst is;
 • het voertuig dat voor het vervoer van het bord wordt gebruikt.

Als een belastingplichtige één of meerdere aanplakborden opzet of verplaatst in de loop van het aanslagjaar, dient hij Brussel Fiscaliteit hiervan binnen de maand op de hoogte te brengen via een (elektronisch) aangetekende zending.

In deze kennisgeving moeten alle gegevens staan die nodig zijn om de belasting te kunnen heffen.

Als de belastingplichtige deze verplichting niet naleeft, stijgt de belasting met 50% voor het aanslagjaar na het jaar waarin de kennisgeving had moeten plaatsvinden.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

De belasting voor 2024 bedraagt (na indexering):

 • 0,10 EUR per dm² voor vaste aanplakborden;
 • 563,50 EUR per mobiel aanplakbord.

De belasting wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte van het aanplakbord: de oppervlakte die beplakt kan worden, zonder de omlijsting.

Bij de aanplakking van (gedeelten van) muren wordt het gedeelte belast dat werkelijk voor reclame gebruikt wordt. Als een aanplakbord meerdere vlakken heeft, wordt de belasting vastgesteld op basis van de oppervlakte van alle zichtbare vlakken.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Hoe wordt u belast?

Elk jaar nodigt Brussel Fiscaliteit de belastingplichtigen uit om hun aangifte in te vullen op haar digitale platform MyTax.

Als u de aangifte tijdig indient, wordt de belasting berekend op basis van de aangifte, na verificatie van de gegevens. Als volgens de administratie de gegevens niet kloppen, ontvangt u een rechtzetting van uw aangifte.

Als u de aangifte niet tijdig indient of niet aan andere wettelijke verplichtingen voldoet, gaat Brussel Fiscaliteit over tot een ambtshalve heffing op basis van de gegevens waarover zij beschikt.

Aanmelden op MyTax als onderneming

Wilt u zich als onderneming aanmelden op MyTax? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax: rechtspersonen’.

Aanvraag van een aangifteformulier op papier

Als uw aangifteformulier op 1 oktober van het aanslagjaar niet beschikbaar is op MyTax of als u er niet in slaagt u aan te melden, kan u een aangifteformulier op papier vragen door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen. Doe dit voor 31 december van het aanslagjaar

Hebt u recht op een vrijstelling? 

De belasting moet niet betaald worden voor:

 • de aanplakborden aan de handelszaken om de verkoop van de eigen producten te promoten;
 • de borden die geplaatst zijn door overheidsinstanties of overheidsdiensten;
 • de borden die uitsluitend gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
 • de vaste borden die uitsluitend gebruikt worden bij verkiezingen bepaald door de wet;
 • de borden op sportterreinen die gericht zijn naar de plaats waar de sport wordt beoefend;
 • de vaste aanplakborden die uitsluitend gebruikt worden door cultuur- of sportverenigingen.

Als u voldoet aan een van deze voorwaarden kan u vrijgesteld worden van de belasting. Maak in dat geval de nodige attesten over aan Brussel Fiscaliteit.

Bezwaar

De belasting betreft een aanslagjaar van vóór 2022

Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de directeur-generaal (met de vermelding “BEZWAARSCHRIFT” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTax, binnen de 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2022

Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de directeur van de directie Inkohiering (met de vermelding “BEZWAAR” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTax, binnen de 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Wat is de rechtsgrond van deze belasting?                                       

Belasting

Procedure

U kan deze teksten raadplegen via de juridische database.

Raadpleeg de fiscale fiche.