nl

Belasting op aanplakborden

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting is ten laste van elke natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken van het aanplakbord of, als de gebruiker onbekend is, door de eigenaar van de grond of van de muur waarop  het bord zich bevindt, of van het voertuig dat voor het vervoer van het bord gebruikt wordt.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

Deze belasting bedraagt :

 • € 0,08 per dm² per vast aanplakbord
 • € 474,60  per mobiel paneel

De belasting is jaarlijks verschuldigd  en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe wordt u belast?

Jaarlijks verzendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen op 1 oktober van het aanslagjaar, zijn gehouden er een te vragen voor 31 december van het aanslagjaar.

Voor zover de belastingplichtige zijn aangifte indient binnen de termijnen, zal de belasting gebeuren op basis van de verklaarde elementen na onderzoek van deze. Een rechtzetting kan plaatsvinden.

Indien de belastingplichtige zijn aangifteformulier niet binnen de termijn heeft ingediend of niet aan de andere wettelijke verplichtingen heeft voldaan, gaat Brussel Fiscaliteit over tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling? 

Volgens de ordonnantie, zijn niet onderworpen aan de belasting :

 • de aanplakborden, vastgehecht aan de handelshuizen en bestemd voor het bevorderen van de verkoop van hun producten;
 • de borden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten;
 • de borden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
 • de vaste borden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet bepaalde verkiezingen;
 • de borden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;
 • de vaste aanplakborden uitsluitend gebruikt door groeperingen van culturele of sportieve aard.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden. 
U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?                                       

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.

 • de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit
 • de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Brusselse Codex

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen