nl

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Vanaf 1 april 2016 is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een kilometerheffing  voor vrachtwagens verschuldigd, De kilometerheffing is verschuldigd door iedere houder van een voertuig met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton dat gebruikt kan worden voor goederenvervoer, Deze heffing is er gekomen op basis van een akkoord tussen de drie gewesten, Ook in het regeerakkoord van de Brusselse regering werd deze heffing opgenomen als deel van de hervorming van de verkeersfiscaliteit,

Voor voertuigen waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht minder is dan 3,5 ton is geen kilometerheffing verschuldigd,

Wie kan een vrijstelling krijgen?

Om van een vrijstelling te kunnen genieten dient de houder van het voertuig een aanvraag in te dienen, Er wordt enkel een vrijstelling van de kilometerheffing voorzien voor:

 • de voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, voor de bescherming van de burgerbevolking, voor en door de brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
 • de voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
 • de voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden,

Voor welke zware voertuigen moet geen belasting betaald worden?

De volgende voertuigen vallen niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing: 

 •  Bepaalde werkvoertuigen die geen goederen vervoeren zoals:
  • mobiele kranen; 
  • verreikers /hoogtewerkers;
  • graafmachines;
  • bulldozers;
  • betonpompen zonder mixer;
  • dumpers,
 • Andere voertuigen zoals:
  • voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ, die gebruikt worden volgens de voorwaarden van het KB van 8 januari 1996 op de reglementering van de inschrijving van commerciële nummerplaten  voor motorvoertuigen en aanhangwagens,
  • oldtimer voertuigen met een nummerplaat  « O » die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen
  • opleidingsvoertuigen in zoverre zij voldoen aan volgende voorwaarden:
   • zij hebben dubbele besturing in de cabine;
   • zij vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld betonblokken);
   • zij zijn extern herkenbaar met de benaming  “rijschool” op de cabine;
   • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek 
 •  Een meer verklarende lijst kunt u hier bekijken

U kan ook voor de categorieën die hierboven vermeld zijn, een aanvraag tot ontheffing indienen bij Brussel Fiscaliteit, Uw aanvraag zal vervolgens onderzocht worden en in voorkomend geval zal u van ons een bevestiging ontvangen over het al dan niet belastbare karakter van uw voertuig in de kilometerheffing, Deze procedure verloopt gelijklopend met de aanvraag tot vrijstelling,

Wat zijn de doelstellingen van de kilometerheffing?

De doelstellingen van de kilometerheffing zijn:

 • het vrachtvervoer op een eerlijke manier laten bijdragen in de kosten voor de investeringen in en het onderhoud van de wegen;
 • de mobiliteit op het grondgebied verbeteren, door transportbedrijven aan te zetten om hun vrachtcapaciteit efficiënter in te zetten;
 • bijdragen tot de verbetering van de milieuprestaties van het vervoerssysteem, door luchtverontreiniging extra te belasten op basis van de verontreinigende kenmerken van de aan de kilometerheffing onderworpen voertuigen,

Hoe wordt u belast? 

Zodra de kilometerheffing is ingevoerd, moet elke vrachtwagen die zich op de Belgische wegen bevindt over een werkende On Board Unit (OBU) beschikken,  

Deze OBU registreert via GNSS (Global Navigation Satellite System)-technologie welke afstand de vrachtwagen aflegt op een bepaalde weg en berekent de tol die daarmee gepaard gaat, Het aantal verreden kilometers wordt via draadloze technologie doorgeseind aan een verwerkingscentrum, waar aan de hand van de geldende tarieven een factuur opgemaakt zal worden,

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van VIAPASS,

Hoeveel bedraagt de belasting?

Voor de bepaling van de verschuldigde belasting wordt rekening gehouden met de volgende vier parameters:

 • het aantal gereden kilometers;
 • het wegtype: autosnelweg of binnenstedelijk gebied (gemeente- en gewestwegen);
 • de gewichtsklasse (maximaal toegestane totaalgewicht) van het voertuig waarvoor de belasting wordt berekend;
 • EURO-emissieklasse van het voertuig waarvoor de belasting wordt berekend;

Onderstaande tabel geeft een samenvattende weergave van de tarieven van de kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgedrukt in €/km:

Tarieven van toepassing sinds 1 juli 2023

Wilt u meer weten?

raadpleeg de fiscale fiche