nl

Gewestbelasting voor gezinshoofden en alleenstaanden

Let op! Deze belasting is sinds het belastingjaar 2016 niet meer verschuldigd.

Belastingen verschuldigd voor eerdere belastingjaren (bij voorbeeld belastingjaren 2014 en 2015) dient u, desgevallend, wel nog te betalen. U vindt meer informatie over de afschaffing van deze belasting in bijgevoegde ordonnantie.

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting valt ten laste van:

  • elk gezinshoofd dat op 1 januari van het aanslagjaar een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrekt als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf.

Belangrijk: Het begrip “gezinshoofd” wordt bepaald op basis van de bevolkingsregisters.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Het bedrag van deze belasting is forfaitair en bedraagt, niet geïndexeerd, € 89,00. Deze belasting is ondeelbaar.

Hoe wordt u belast? 

Op basis van de informatie uit het Rijksregister wordt bepaald of u al dan niet wordt belast. Indien u denkt  dat de informatie aangeleverd incorrect is, moet u contact opnemen met het Rijksregister om uw gegevens aan te passen.

De belastingplichtige die op basis van de bronnen voldoet aan de inkohieringvoorwaarden, ontvangt  elk jaar per post het aanslagbiljet met het bedrag van de te betalen belasting. Het bedrag vermeld op dit aanslagbiljet moet binnen de vooropgestelde termijn door Brussel Fiscaliteit ontvangen zijn.   

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden.  U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag alsook een geldig attest in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

Alle details en bepalingen van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten.

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.