nl

De onroerende voorheffing

Makkelijk te lezen tekst

Als u een gebouw hebt, dan moet u elk jaar belastingen betalen. 

Een belasting is geld dat u moet betalen aan een overheidsdienst.

U hebt mogelijk recht op een vermindering. Een vermindering betekent dat u minder moet betalen. Contacteer Brussel Fiscaliteit om te kijken of u recht hebt op een vermindering.

logo makkelijk te lezen tekst

MyTax

Surf naar www.mytax.brussels, het nieuwe platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier onroerende voorheffing.

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...), die u jaarlijks moet betalen. Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen, dat verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

Welke onroerende goederen zijn opgenomen in mijn kohierartikel?

Klik hier om de onroerende goederen te bekijken die in uw factuur zijn opgenomen.

Wie moet de belasting betalen?

De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed of zijn houder van een zakelijk recht die over het grootste aandeel beschikt op 1 januari van het aanslagjaar.

N.B.: Vanaf  2018 verzendt Brussel Fiscaliteit het aanslagbiljet naar één belastingplichtige, zelfs als het om een mede-eigendom of een onverdeeldheid gaat.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, volgens de situatie op 1 januari van het aanslagjaar. Het betreft alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De betaling gebeurt jaarlijks.

Belastingtarief

Toepassingsgebied

1,25 %

Alle onroerende goederen.

0,8 %

De woningen die afhankelijk zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of van de door haar erkende maatschappijen.

0,8 %

Eigendommen van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verhuurd worden in het kader van de acties voor steun aan huurders en voor huurkoop.

0 %

De gebouwen die (gedeeltelijk) verhuurd worden door sociale verhuurkantoren (SVK) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voorbeeld van berekening:

Meneer Janssens heeft een onroerend goed dat gelegen is in de gemeente Anderlecht, met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.500 EUR. Hij heeft geen recht op een vermindering. Hoe berekenen wij zijn onroerende voorheffing?

Opcentiemen van de Agglomeratie: 989 opcentiemen

Opcentiemen van de Gemeente Anderlecht: 3000 opcentiemen

Geïndexeerd* kadastraal inkomen van het goed

1500 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan het Gewest

1500 X 1,25% = 18,75 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de Agglomeratie

18,75 X 9,89 = 185,44 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de gemeente

18,75 X 30 = 562,50 EUR

Totale belasting 

18,75 + 185,44 + 562,50 = 766,69 EUR

*Voor 2020 bedraagt de index 1,8492.

Welke verminderingen zijn voorzien voor de onroerende voorheffing?

Type vermindering

Toepassingsgebied

Vermindering

Bescheiden woning

De woning dient:

 • het enige onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zijn waarop de belastingplichtige een zakelijk recht houdt;
 • de domicilie te zijn van de belastingplichtige;
 • een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen te hebben dat niet meer dan 745 EUR bedraagt.

Onder deze drie voorwaarden, bedraagt de vermindering 25%. Ze bedraagt 50% indien

 • het om een nieuwbouw gaat;
 • u geen premie ontving voor de bouw of aankoop van het goed;
 • de vermindering van 50% is slechts geldig voor een periode van maximum 5 jaar.

25% of 50 %

Persoon/kind met handicap of oorlogsinvalide*

Het gezinshoofd of een gezinslid gedomicilieerd in het onroerend goed is erkend als gehandicapt persoon of grote oorlogsinvalide.

Opgelet, beide zijn niet cumuleerbaar.

20%

Kinderen die het recht openen op kinderbijslag*

Het gezin is samengesteld uit minimum 2 kinderen die het recht openen op kinderbijslag.

Een proportionele verdeling van de vermindering is echter mogelijk in geval van co-ouderschap.

10%

Beschermde goederen

 • Gevel geklasseerd of op de bewaarlijst
 • Interieur of tuin geklasseerd of op de bewaarlijst
 • Volledig geklasseerd of op de bewaarlijst

25 % - 50% - 100%

Premie BE HOME

 • Een houder zijn van een « zakelijk recht » op een onroerend goed
 • U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet

130 €

*Deze verminderingen zijn gekoppeld aan de bewoner van het onroerend goed (domicilie). De huurder kan dus eveneens de aanvraag doen indien hij aan de voorwaarden voldoet.

Raadpleeg onze FAQ en de fiscale fiche voor meer informatie over de verminderingen.

Welke vrijstellingen zijn voorzien voor de onroerende voorheffing?

Er zijn vier grote types vrijstellingen:

 1. vrijstellingen voor gebouwen zonder winstoogmerk (plaatsen voor erediensten, jeugdbewegingen, gezondheidszorg,…);
 2. vrijstellingen voor gebouwen met diplomatieke of consulaire doeleinden of voor culturele instellingen zonder winstoogmerk;
 3. vrijstellingen voor gebouwen die toebehoren aan vreemde staten of aan een internationaal publiekrechtelijke organisatie;
 4. vrijstellingen voor nationale domeinen die op zichzelf onproductief zijn en die bestemd zijn tot een openbare dienst of het algemeen belang.

Raadpleeg voor meer informatie over de vrijstellingen onze FAQ en fiscale fiche.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor een vermindering, vrijstelling of afbetalingsplan?

U kan ons bereiken:

Hetzij via ons platform MyTax :

www.mytax.brussels

Contactformulier:

 https://fiscaliteit.brussels/nl/contact

Hetzij per post:

Brussel Fiscaliteit

P.B. 12014

Brussel Noordstation

1030 Brussel

 

Vergeet niet om uw “nummer belastingplichtige” te vermelden. Deze bevindt zich bovenaan rechts op uw aanslagbiljet. Indien u dit niet terugvindt, gelieve ons dan uw rijksregisternummer te willen meedelen. 

Binnen welke termijn kan ik mijn aanvraag indienen?

Voor een verminderings- of vrijstellingsaanvraag: u heeft 193 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet.

Voor een vraag rond betalingsmogelijkheden: u heeft tot de uiterste betaaldatum (deze staat vermeld in het kader “Betaling” van uw aanslagbiljet).

Aanvraag certificaat artikel 442bis Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Overeenkomstig artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing, kan bij de  rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken een certificaat worden aangevraagd waarin deze verklaart of de belastingschuldige nog bedragen (belastingen en voorheffingen, in hoofdsom en opcentiemen, intresten, belastingverhogingen, belastingboetes of bijkomende kosten) verschuldigd blijft. 

Deze aanvraag van certificaat wordt o.a. gebruikt voor de overdracht van een handelsfonds.

Op de volgende webpagina vindt u het model terug van aanvraag van het certificaat bedoeld in artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing, alsook bijkomende informatie over de te respecteren modaliteiten omtrent de aanvraag.

Uit een samenlezing van de artikelen 143, 1° en 145, § 2, derde lid van de Brusselse Codex Fiscale Procedure volgt dat artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing, werd opgeheven vanaf het aanslagjaar 2019.

Referenties

-     Artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing;

-     Artikelen 143, 1° en 145, § 2, derde lid van de Brusselse Codex Fiscale Procedure;

-     Artikel 7 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018.

Wenst u meer te weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u in de onderstaande documenten: