nl

De onroerende voorheffing

Makkelijk te lezen tekst

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting verschuldigd op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden…).

Doorgaans is het de eigenaar van het onroerend goed die elk jaar de onroerende voorheffing betaalt. Als het onroerend goed gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de belasting betaald worden aan Brussel Fiscaliteit. In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering;

Voor meer informatie kan u onderstaande pagina raadplegen. Bij vragen over uw persoonlijke dossier kan u Brussel Fiscaliteit contacteren via www.mytax.brussels.

logo makkelijk te lezen tekst

 

Surf naar www.mytax.brussels, het nieuwe platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier onroerende voorheffing.

Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax: rechtspersonen’.

link naar mytax

De onroerende voorheffing (OV) is een gewestbelasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden...), die u jaarlijks moet betalen. Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.). Het bedrag van de belasting verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

Welke onroerende goederen komen in aanmerking?

Alle onroerende goederen, bebouwd of niet bebouwd, in het Brussels Gewest komen in aanmerking voor de belasting. Er bestaan echter vrijstellingen voor bepaalde onroerende goederen (zie hieronder).

Op basis van het identificatienummer van uw aanslagbiljet (‘kohiernummer’ in het kader ‘referenties’ op de voorzijde van het aanslagbiljet), kan u uw onroerende goederen waarvoor u onroerende voorheffing verschuldigd bent visueel weergeven. Klik hier om de onroerende goederen die op uw aanslagbiljet zijn opgenomen, te bekijken.

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen op 1 januari van het aanslagjaar. .

NB: Vanaf  2018 verzendt Brussel Fiscaliteit het aanslagbiljet naar één belastingplichtige, zelfs als het om een mede-eigendom of een onverdeeldheid gaat.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (het netto kadastraal inkomen wordt door FOD Financiën doorgegeven), op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Het netto kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed aan zijn eigenaar zou opbrengen, dat wil zeggen de gemiddelde jaarlijkse normale netto-huurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975.

De onroerende voorheffing bedraagt een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Op gewestelijk niveau bestaan verschillende belastingtarieven:

Belastingtarief

Toepassingsgebied

1,25%

Alle onroerende goederen.

0,8%

Eigendommen die gehuurd worden als sociale woning en die eigendom zijn van het OCMW of van de gemeenten.

0,8%

Woningen die afhangen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingmaatschappij of van de door haar erkende maatschappijen.

0,8%

Eigendommen van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Gewest die verhuurd worden in het kader van de acties voor steun aan huurders en voor huurkoop.

0%

De gebouwen die (gedeeltelijk) verhuurd worden door sociale verhuurkantoren (SVK) gevestigd in het Brussels Gewest.

 

Bij deze berekening worden vervolgens de opcentiemen van de gemeenten en de agglomeratie opgeteld.

De betaling van de onroerende voorheffing is jaarlijks. 

Voorbeeld van berekening:

Meneer Janssens heeft een onroerend goed dat gelegen is in de gemeente Anderlecht, met een geïndexeerd kadastraal inkomen van € 1.500. Hij heeft geen recht op een vermindering. Hoe berekenen wij zijn onroerende voorheffing?

Opcentiemen van de Agglomeratie: 989 opcentiemen

Opcentiemen van de Gemeente Anderlecht: 3.850 opcentiemen (voor 2023)

NB: Er bestaat eveneens een gemeentelijke premie en de premie BE HOME.

Geïndexeerd* kadastraal inkomen van het goed

€ 1500

Onroerende voorheffing verschuldigd aan het Gewest

1500 X 1,25% = € 18,75

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de Agglomeratie

18,75 X 9,89 = € 185,44

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de gemeente

18,75 X 32,50 = € 609,38

Totale belasting 

18,75 + 185,44 + 609,38 = € 813,57

*Voor 2023 bedraagt de index 2,0915. Voor 2024 bedraagt de indexcoëfficiënt 2,1763.

Welke verminderingen zijn voorzien?

Type vermindering

Toepassingsgebied

Vermindering

Bescheiden woning

De woning dient:

 • het enige onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zijn waarop de belastingplichtige een zakelijk recht houdt;
 • de domicilie te zijn van de belastingplichtige;
 • een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen te hebben dat niet meer dan € 745 bedraagt.

Onder deze drie voorwaarden, bedraagt de vermindering 25%. Ze bedraagt 50% indien:

 • het om een nieuwbouw gaat;
 • de belastingplichtige geen gemeentelijke premie ontving voor de bouw of aankoop van het goed.

De vermindering van 50% is slechts geldig voor een periode van maximum 5 jaar.

25% of 50%

Persoon/kind met handicap of oorlogsinvalide*

Het gezinshoofd of een gezinslid gedomicilieerd in het onroerend goed moet ofwel als gehandicapt persoon erkend zijn of als groot oorlogsinvalide.

Opgelet, deze twee verminderingsgronden zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde gezinslid.

20% per persoon/ gehandicapt kind of oorlogsinvalide

Kinderen die het recht openen op kinderbijslag*

Het gezin is samengesteld uit minimum 2 kinderen die het recht openen op kinderbijslag.

Een proportionele verdeling van de vermindering is echter mogelijk in geval van co-ouderschap.

10% per kind

Beschermde goederen**

 • Gevel geklasseerd of op de bewaarlijst
 • Interieur of tuin geklasseerd of op de bewaarlijst (en publiek toegankelijk)
 • Volledig geklasseerd of op de bewaarlijst (en publiek toegankelijk)

25% - 50% - 100%

Premie BE HOME

Eén van de houders van een zakelijk recht moet gedomicilieerd zijn in het betrokken goed. Deze persoon is niet noodzakelijk dezelfde als de bestemmeling van het aanslagbiljet.

€ 156 (2024)

*Deze verminderingen zijn gekoppeld aan de bewoner van het onroerend goed (domicilie) op 1 januari van het aanslagjaar. Een huurder kan er dus ook recht op hebben als hij aan de voorwaarden voldoet. Opgelet: vanaf aanslagjaar 2020 kunnen huurders niet langer zelf een verminderingsaanvraag indienen. Het is vanaf dan de eigenaar die de aanvraag bij Brussel Fiscaliteit moet indienen. De vermindering zal toegekend worden aan de verhuurder (de eigenaar) en de huurder kan het bedrag in mindering brengen van de huurgelden.

**Deze vermindering wordt maar toegekend wanneer het beschermd onroerend erfgoed als woning wordt gebruikt en niet wordt verhuurd, of wanneer het uitsluitend wordt gebruikt voor scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezond, erkende erediensten of lekenmoraal.

Raadpleeg onze FAQ en de fiscale fiche voor meer informatie over de verminderingen.

Welke vrijstellingen zijn voorzien?

Er zijn vier grote types vrijstellingen:

 1. Voor gebouwen zonder winstoogmerk (plaatsen voor erediensten, jeugdbewegingen, gesubsidieerd onderwijs, gezondheidszorg…).
 2. Voor gebouwen die toebehoren aan een vreemde staat of een instelling van internationaal publiekrecht, die bestemd zijn ofwel voor de huisvesting van diplomatieke of consulaire missies ofwel voor de huisvesting van culturele instellingen zonder winstoogmerk.
 3. Voor gebouwen die toebehoren aan vreemde staten of aan een internationaal publiekrechtelijke organisatie.
 4. Voor nationale domeingoederen die op zichzelf onproductief zijn en die bestemd zijn tot een openbare dienst of het algemeen belang.

Raadpleeg voor meer informatie over de vrijstellingen onze FAQ en fiscale fiche.

Hoe kan ik een verminderings- of vrijstellingsaanvraag indienen?

U kan ons bereiken:

Via ons platform MyTax:

www.mytax.brussels

Via het contactformulier:

 https://fiscaliteit.brussels/nl/contact

Per post:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

 

Vermeld uw nummer van de belastingplichtige (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

Voor een verminderings- of vrijstellingsaanvraag: u heeft 193 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet (186 dagen te tellen vanaf de 7e werkdag die volgt op de verzenddatum van het aanslagbiljet). 

Ik ondervind moeilijkheden om mijn onroerende voorheffing op tijd te betalen. Hoe vraag ik een gespreide betaling aan?

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om uw belasting in meerdere keren te betalen. Opgelet: het gaat hier om een gunstmaatregel. Het is geen recht dat voorzien is in de wetgeving.

De voorwaarden om een afbetalingsplan te kunnen krijgen, zijn de volgende:

 • U dient voor de uiterste betaaldatum van uw aanslagbiljet een gemotiveerde aanvraag in.
 • U moet niets aan Brussel Fiscaliteit betalen waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.
 • U spreidt uw betaling over maximaal 4 maandelijkse termijnen.

U kan een afbetalingsplan als volgt aanvragen:

Via het online platform MyTax: www.mytax.brussels
Via het contactformulier: https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier
Per post: Brussel Fiscaliteit
 

Sint-Lazarusplein 2

  1210 Brussel
   

Vermeld het nummer van de belastingplichtige (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

In afwachting van een antwoord is het aangewezen om te starten met het afbetalingsplan zoals aangevraagd. Houd hierbij rekening met bovenstaande voorwaarden en gebruik de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet.

Model van aanvraag van certificaat voor de onroerende voorheffing

Overdracht van een handelsfonds?

Als u een handelsfonds overdraagt, kan de notaris u een certificaat vragen dat bewijst dat u geen belastingschulden meer heeft. Deze certificaataanvraag is beperkt tot de onroerende voorheffing van de aanslagjaren 2018 of vroeger en betreft enkel de onroerende voorheffing. U vindt het model hier.

Wenst u meer te weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u in de onderstaande documenten: