nl

De onroerende voorheffing

Makkelijk te lezen tekst

Als u een gebouw hebt, dan moet u elk jaar belastingen betalen. 

Een belasting is geld dat u moet betalen aan een overheidsdienst.

U hebt mogelijk recht op een vermindering. Een vermindering betekent dat u minder moet betalen. Contacteer Brussel Fiscaliteit om te kijken of u recht hebt op een vermindering.

logo makkelijk te lezen tekst

 

Surf naar www.mytax.brussels, het nieuwe platform van Brussel Fiscaliteit, voor een snellere behandeling van uw dossier onroerende voorheffing.

Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax: rechtspersonen’.

link naar mytax

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...), die u jaarlijks moet betalen. Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen, dat verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

Welke onroerende goederen zijn opgenomen in mijn kohierartikel?

Klik hier om de onroerende goederen te bekijken die in uw factuur zijn opgenomen.

Wie moet de belasting betalen?

De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen.

N.B.: Vanaf  2018 verzendt Brussel Fiscaliteit het aanslagbiljet naar één belastingplichtige, zelfs als het om een mede-eigendom of een onverdeeldheid gaat.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, volgens de situatie op 1 januari van het aanslagjaar. Het betreft alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De betaling gebeurt jaarlijks.

Belastingtarief

Toepassingsgebied

1,25 %

Alle onroerende goederen.

0,8 %

De woningen die afhankelijk zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of van de door haar erkende maatschappijen.

0,8 %

Eigendommen van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verhuurd worden in het kader van de acties voor steun aan huurders en voor huurkoop.

0 %

De gebouwen die (gedeeltelijk) verhuurd worden door sociale verhuurkantoren (SVK) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voorbeeld van berekening:

Meneer Janssens heeft een onroerend goed dat gelegen is in de gemeente Anderlecht, met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.500 EUR. Hij heeft geen recht op een vermindering. Hoe berekenen wij zijn onroerende voorheffing?

Opcentiemen van de Agglomeratie: 989 opcentiemen

Opcentiemen van de Gemeente Anderlecht: 3250 opcentiemen

Geïndexeerd* kadastraal inkomen van het goed

1500 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan het Gewest

1500 X 1,25% = 18,75 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de Agglomeratie

18,75 X 9,89 = 185,44 EUR

Onroerende voorheffing verschuldigd aan de gemeente

18,75 X 32,50 = 609,38 EUR

Totale belasting 

18,75 + 185,44 + 609,38 = 813,57 EUR

*Voor 2021 bedraagt de index 1,9084.

Welke verminderingen zijn voorzien voor de onroerende voorheffing?

Type vermindering

Toepassingsgebied

Vermindering

Bescheiden woning

De woning dient:

 • het enige onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te zijn waarop de belastingplichtige een zakelijk recht houdt;
 • de domicilie te zijn van de belastingplichtige;
 • een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen te hebben dat niet meer dan 745 EUR bedraagt.

Onder deze drie voorwaarden, bedraagt de vermindering 25%. Ze bedraagt 50% indien

 • het om een nieuwbouw gaat;
 • u geen premie ontving voor de bouw of aankoop van het goed;
 • de vermindering van 50% is slechts geldig voor een periode van maximum 5 jaar.

25% of 50 %

Persoon/kind met handicap of oorlogsinvalide*

Het gezinshoofd of een gezinslid gedomicilieerd in het onroerend goed is erkend als gehandicapt persoon of grote oorlogsinvalide.

Opgelet, beide zijn niet cumuleerbaar.

20%

Kinderen die het recht openen op kinderbijslag*

Het gezin is samengesteld uit minimum 2 kinderen die het recht openen op kinderbijslag.

Een proportionele verdeling van de vermindering is echter mogelijk in geval van co-ouderschap.

10%

Beschermde goederen

 • Gevel geklasseerd of op de bewaarlijst
 • Interieur of tuin geklasseerd of op de bewaarlijst
 • Volledig geklasseerd of op de bewaarlijst

25 % - 50% - 100%

Premie BE HOME

 • Een houder zijn van een « zakelijk recht » op een onroerend goed
 • U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet

€ 139

*Deze verminderingen zijn gekoppeld aan de bewoner van het onroerend goed (domicilie). Een huurder kan er dus ook recht op hebben als hij aan de voorwaarden voldoet. Opgelet: vanaf het aanslagjaar 2020 mogen huurders niet langer een verminderingsaanvraag indienen. Het is de eigenaar die de aanvraag bij Brussel Fiscaliteit moet indienen.

Raadpleeg onze FAQ en de fiscale fiche voor meer informatie over de verminderingen.

Welke vrijstellingen zijn voorzien?

Er zijn vier grote types vrijstellingen:

 1. vrijstellingen voor gebouwen zonder winstoogmerk (plaatsen voor erediensten, jeugdbewegingen, gezondheidszorg,…);
 2. vrijstellingen voor gebouwen die toebehoren aan een vreemde Staat of een instelling van internationaal publiekrecht, die bestemd zijn ofwel voor de huisvesting van diplomatieke of consulaire missies ofwel voor de huisvesting van culturele instellingen zonder winstoogmerk;
 3. vrijstellingen voor gebouwen die toebehoren aan vreemde staten of aan een internationaal publiekrechtelijke organisatie;
 4. vrijstellingen voor nationale domeingoederen die op zichzelf onproductief zijn en die bestemd zijn tot een openbare dienst of het algemeen belang.

Raadpleeg voor meer informatie over de vrijstellingen onze FAQ en fiscale fiche.

Hoe kan ik een verminderings- of vrijstellingsaanvraag indienen?

U kan ons bereiken:

Hetzij via ons platform MyTax:

www.mytax.brussels

Contactformulier:

 https://fiscaliteit.brussels/nl/contact

Hetzij per post:

Brussel Fiscaliteit

P.B. 12014

Brussel Noordstation

1030 Brussel

 

Vermeld uw nummer van de belastingplichtige (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

Voor een verminderings- of vrijstellingsaanvraag: u heeft 193 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet.

Ik ondervind moeilijkheden om mijn onroerende voorheffing op tijd te betalen. Hoe vraag ik een gespreide betaling aan?

Onder bepaalde voorwaarden kan Brussel Fiscaliteit u een uitstel van betaling toestaan of de mogelijkheid bieden om uw belasting in meerdere keren te betalen. Opgelet: het gaat hier om een gunstmaatregel. Het is geen recht dat voorzien is in de wetgeving.

De voorwaarden om een afbetalingsplan te kunnen krijgen, zijn de volgende:

- U dient voor de uiterste betaaldatum van uw aanslagbiljet een gemotiveerde aanvraag in.

- U moet niets aan Brussel Fiscaliteit betalen waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.

- U spreidt uw betaling over maximaal 4 maandelijkse termijnen.

U kan een afbetalingsplan als volgt aanvragen:

Via het online platform MyTax: www.mytax.brussels
Via het contactformulier: https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier
Per post: Brussel Fiscaliteit
  Postbus 12014
  Brussel Noordstation
  1030 Brussel

Vermeld het nummer van de belastingplichtige (bovenaan rechts op uw aanslagbiljet). Als u dit niet terugvindt, geef dan uw rijksregisternummer op.

In afwachting van een antwoord is het aangewezen om te starten met het afbetalingsplan zoals aangevraagd. Houd hierbij rekening met bovenstaande voorwaarden en gebruik de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet.

Model van aanvraag van certificaat voor de onroerende voorheffing

Overdracht van een handelsfonds?

Als u een handelsfonds overdraagt, kan de notaris u een certificaat vragen dat bewijst dat u geen belastingschulden meer heeft. Deze certificaataanvraag is beperkt tot de onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2018. U vindt het model hier.

Wenst u meer te weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u in de onderstaande documenten: