nl

Het fiscaal proces

Op voorstel van de Brusselse regering legt het parlement de regels omtrent een belasting vast in wetteksten: de ordonnanties. Daarin staat wie belastingplichtig is voor welke belasting, hoe de belasting wordt berekend en geïnd, welk bedrag er betaald moet worden, enz.

1. Politieke besluiten uitvoeren

Binnen Brussel Fiscaliteit analyseert de directie Fiscaal beheer de belastingwetgeving en ziet ze toe op de uitvoering van de ordonnanties. Deze directie zorgt, onder meer, voor de voorbereiding van de overname van de bevoegdheden die van de federale overheid zijn overgeheveld in het kader van de staatshervormingen.

Op operationeel niveau worden de verschillende projecten gecoördineerd door de directie Projecten & IT: overname of uitvoering van nieuwe diensten zoals de lage-emissiezone (LEZ), de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten op het platform MyTax, enz.

2. Gegevens verzamelen

Om te bepalen welke burgers onderworpen zijn aan een belasting, verzamelt en analyseert de directie Datamanagement de gegevens van verschillende officiële bronnen. Bijvoorbeeld om te bepalen wie de verkeersbelasting verschuldigd is, gebruikt Brussel Fiscaliteit de gegevens van de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

Sommige belastingen worden ook geheven op basis van de aangiftes van de belastingplichtigen zelf. Dat is het geval voor de belasting op inrichtingen van toeristisch logies. Hier geven de belastingplichtigen zelf maandelijks het aantal nachten aan dat toeristen doorbrachten in hun logies.

Ontdek alle bronnen die Brussel Fiscaliteit gebruikt om te bepalen wie wordt belast en voor welk bedrag.

3. Aanslagbiljetten verzenden

Op basis van de voorbereidingen door de directie Datamanagement berekent de directie Inkohiering het bedrag van de verschuldigde belastingen. Daarnaast beheert en plant ze de verzending van de aangiftes en de aanslagbiljetten (de officiële documenten waarin wordt verzocht om een belasting te betalen).

4. Belastingplichtigen bijstaan

Belastingplichtigen die vragen hebben omtrent hun aanslagbiljet, kunnen terecht bij de directie Klantenmanagement. Deze directie bestaat uit, onder meer, de callcentermedewerkers, de onthaalmedewerkers aan de loketten van de Iris Tower (Sint-Lazarusplein 2 - 1210 Sint-Joost-ten-Node) en de dossierbeheerders. Die laatste behandelen de aanvragen die binnenkomen via MyTax, per mail of per post. Ook ziet de directie Klantenmanagement erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie via de chatbot en onze andere communicatiekanalen (website, sociale media enz.) up-to-date is.

5. Betalingen opvolgen

Het geld van de belastingplichtigen komt terecht op de rekeningen van Brussel Fiscaliteit. De directie Financieel beheer staat in voor de opvolging van betalingen, het beheer van terugbetalingen en de aanvragen voor een gespreide betaling. Deze directie is ook belast met de procedures voor gedwongen invordering, in samenwerking met de gerechtsdeurwaarders.

6. Klachten, beroepen en bezwaren beheren

Belastingplichtigen die niet akkoord zijn met de inhoud van een document van Brussel Fiscaliteit, een beslissing omtrent hun dossier of de manier waarop ze zijn behandeld, kunnen een bezwaar, een beroep of een klacht indienen. Deze worden vervolgens door de dienst Juridische zaken en beroepen behandeld.