nl

Verklarende woordenlijst

Abattement

Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag van de registratierechten.

Belasting op inverkeerstelling

De belasting op de inverkeerstelling is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een nieuw of tweedehands voertuig waarmee u op de openbare weg wilt rijden. Na inschrijving van het voertuig zal u een éénmalige belasting moeten betalen.

Budgetneutraliteit

Afhankelijk van de genomen maatregel van de fiscale hervorming genereert dit een meer of minderontvangst. De som alle meer en minder ontvangen vormen in zijn totaliteit een begroting in evenwicht.

Eenheid van logies

Een eenheid van logies komt overeen met:

  • voor kampeerterreinen : een kampeerplaats;
  • voor alle andere “inrichtingen van toeristisch logies” (d.w.z. een toeristische accommodatie) : een slaapkamer of een ruimte die daartoe werd ingericht.

Exploitant

Een persoon die een toeristische accommodatie uitbaat of voor wiens rekening dergelijke accommodatie wordt uitgebaat.

Geheelheid in volle eigendom

Voor het abattement moet het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom worden aangekocht (dit mag door meerdere personen samen).

'Geheelheid' slaat hier op de eigenlijke woning. Aankopen van slechts een gedeelte van de woning, van het vruchtgebruik of van de blote eigendom zijn dus uitgesloten.

'Volle eigendom' is een rechtsfiguur. Wanneer je over zowel de zakelijke rechten, het vruchtgebruik en de blote eigendom beschikt, ben je volle eigenaar van de woning.

Kampeerterrein

Een toeristische accommodatie op een afgebakende ruimte in openlucht, bedoeld om het verblijf van toeristen toe te laten.

Logies op domicilie

De inrichting van toeristische logies die maximaal 5 kamers, slaapruimten of kampeerplaatsen aanbiedt en die wordt uitgebaat in het onroerend goed waarin de exploitant gedomicilieerd is.

Opcentiemen

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid.

Progressievoorbehoud bij overlijden

Dit houdt in dat, indien de schenker binnen de drie jaar na een onroerende schenking overlijdt en er in zijn vermogen nog een onroerend goed aanwezig is, de waarde van het geschonken onroerend goed dan fictief bij de nalatenschap zal geteld worden. De belastbare grondslag verhoogt dus fictief   en de verschuldigde successierechten zullen aldus stijgen indien men daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomt. De fiscale hervorming schaft het progressievoorbehoud bij overlijden af.

Rechte lijn

Dit duidt op de familieband tussen personen die rechtstreeks familie zijn van elkaar, nl. (groot)ouders en (klein)kinderen.

Toerist

Een persoon die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere dan zijn gebruikelijke omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen, voor zover hij bij aanvang van zijn verblijf niet de intentie heeft om er meer dan 90 dagen ononderbroken te verblijven.

Tussenpersoon

Een persoon die op eender welke wijze tegen betaling:

  • bemiddelt bij het aanbieden van een kamer, slaapruimte of kampeerplaats op de toeristische markt;
  • promotie maakt voor een inrichting van toeristische logies;
  • of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden.

Verblijfscentrum voor sociaal toerisme

Een toeristische accommodatie die een verblijf in kamers of slaapruimten aanbiedt en die daarbij:

  • niet het doel heeft om winst te maken
  • hoteldiensten voorziet;
  • vormingswerk en educatieve programma’s aanbiedt om de contacten tussen toeristen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden in het kader van sociaal en solidair toerisme te ontwikkelen.

Een jeugdherberg kan bijvoorbeeld een verblijfscentrum voor sociaal toerisme zijn.

Woonbonus

De woonbonus houdt een vermindering in voor het kopen, bouwen of verbouwen van een eigen en enige woning waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan.

Een zone voor positief grootstedelijk beleid

Dit is een gemeente of een afgebakend deel van een gemeente waar het woon- en leefklimaat moet worden verbeterd door specifieke maatregelen.