nl

Gerechtelijke reorganisatie

Beschrijving

De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt aan ondernemingen in moeilijkheden een tweede kans zodat zij op die manier hun activiteiten kunnen verderzetten en kunnen blijven instaan voor werkgelegenheid. Een gerechtelijke reorganisatie kan er tevens ook voor zorgen dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen de economische belangen van de verschillende partijen, of het nu gaat om schuldeisers of derden. De procedure van gerechtelijke reorganisatie start meestal met een periode van opschorting tijdens dewelke de schuldvorderingen ‘bevroren’ worden. Er bestaan drie verschillende types van gerechtelijke reorganisatie :

  • Bij het eerste type is het de bedoeling om met de schuldeisers tot een minnelijk akkoord te komen wat betreft een afbetalingsplan of het kwijtschelden van een gedeelte van de schuldvordering.
  • Het tweede type heeft tot doel een collectief akkoord te vinden met de schuldeisers. Het opgestelde reorganisatieplan dient vervolgens door een meerderheid van schuldeisers te worden goedgekeurd.
  • Een derde type is erop gericht om voor de onderneming een overnemer te vinden die de activiteiten zal verderzetten, de volledige werkgelegenheid of een gedeelte ervan  zal behouden en alle schulden of een gedeelte ervan zal terugbetalen.

Procedure

Op basis van de publicatie in het Belgisch Staatsblad of ontvangen briefwisseling zullen de dossiers worden opgemaakt en verder worden opgevolgd. Hierna zal onze administratie het verschuldigde bedrag recupereren overeenkomstig het reorganisatieplan.