nl

Beleid inzake gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens

Overzicht

Algemeen

Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, moet de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit de u betreffende persoonsgegevens die hij rechtstreeks bij u en/of via andere bronnen verkrijgt, verwerken.

Deze verwerking van de u betreffende persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en met name verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’).

In overeenstemming met de belangrijkste principes inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden uw gegevens verwerkt op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze en zijn ze toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor Brussel Fiscaliteit ze heeft verzameld.

Naast de informatie in dit beleid inzake gegevensbescherming kunnen ook generieke gegevens met betrekking tot de bescherming van de privacy worden geraadpleegd op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit beleid inzake gegevensbescherming is van toepassing op de door Brussel Fiscaliteit verwerkte persoonsgegevens in het kader van zijn wettelijke opdrachten. Voor de verwerking van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites, moet u ons privacybeleid raadplegen.

Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, neemt Brussel Fiscaliteit alle beveiligingsmaatregelen om het verlies van uw gegevens te verhinderen, om een beveiligde toegang, beperkt tot de personen die bevoegd zijn om uw gegevens te raadplegen, te garanderen en om elk ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens

In de zin van de privacywetgeving zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”, waarbij u ofwel direct kunt worden geïdentificeerd op basis van het betrokken gegeven, ofwel aan de hand van een identificator. In alle gevallen worden alleen de persoonsgegevens van natuurlijke personen beschermd: gegevens over rechtspersonen worden in de definitie niet bedoeld.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit, gelegen in de Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel, vertegenwoordigd door zijn directeur generaal, is de verwerkingsverantwoordelijke. Het is Brussel Fiscaliteit dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt voor de uitoefening van zijn wettelijke verplichtingen.

Om uw persoonsgegevens te verwerken doet Brussel Fiscaliteit een beroep op de diensten van een verwerker die gespecialiseerd is in het beheer en de computerbeveiliging van gegevens (Paradigm). Om de privacywetgeving na te leven, moet Brussel Fiscaliteit ervoor zorgen dat deze verwerker kan aantonen dat hij de passende technische en organisatorische maatregelen heeeft getroffen om te beantwoorden aan de eisen van de geldende wetgeving en dat hij de bescherming van uw rechten garandeert.

Net zoals elk ander overheidsorgaan heeft Brussel Fiscaliteit een functionaris voor gegevensbescherming met als belangrijkste taak controleren of Brussel Fiscaliteit de privacywetgeving naleeft. Hij is ook de contactpersoon bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wilt u contact opnemen met deze persoon, stuur dan een mail naar het volgende adres: dpo.bf@fisc.brussels

Categorieën van gegevens verzameld door Brussel Fiscaliteit en doeleinden voor de verwerking van deze gegevens

Bij de uitoefening van zijn opdrachten verwerkt Brussel Fiscaliteit een zeer groot aantal persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die worden verzameld bij andere organisaties, in de zogenaamde authentieke bronnen of rechtstreeks bij u, oftewel worden ze intern gegenereerd (bijvoorbeeld na registratie van u bij één van onze diensten). Deze gegevens kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • persoonlijke identificatiegegevens (voornamen en naam, geboortedatum en -plaats, adres, rijksregisternummer, gezinssamenstelling enz.);
 • financiële en vermogensrechtelijke identificatiegegevens (bankrekeningnummer, roerende en onroerende eigendommen enz.);
 • juridische gegevens (voogdij of voorlopige bewindvoering, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke betwistingen van belastingen en boetes waarvan Brussel Fiscaliteit de dienst verzekert, enz.).

Met inachtneming van de bepalingen inzake het gebruik van gegevens, gebruikt Brussel Fiscaliteit de u betreffende persoonsgegevens alleen in het kader van zijn wettelijke opdrachten en voor de uitvoering van de vastgelegde en legitieme doeleinden. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in geen geval gebruiken voor doeleinden die niet in verband staan met de uitvoering van de openbare macht noch doorgeven aan onbevoegde derden voor commerciële doeleinden of profilering. Brussel Fiscaliteit verwerkt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • aanslag, controle, inning en invordering van gewestbelastingen, alsook boetes en andere bedragen verschuldigd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de dienst werd toevertrouwd aan Brussel Fiscaliteit;
 • beheer van administratieve en juridische geschillen;
 • toekenning van premies en toelages (premie BE HOME) ;
 • personeelsorganisatie;
 • statistisch onderzoek.

Meer informatie over de categorieën van gegevens en de doeleinden van de verwerking hier.

Opslag van uw persoonsgegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart uw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn opdrachten. Daarnaast moet Brussel Fiscaliteit uw gegevens bewaren zolang als nodig is om zijn verschillende wettelijke verplichtingen na te komen. Na deze periode neemt Brussel Fiscaliteit alle vereiste maatregelen om de u betreffende persoonsgegevens te wissen of anonimiseren.

Meer informatie over de opslagperiodes van gegevens hier.

Ontvangers van uw persoonsgegevens en overdracht aan derden

Brussel Fiscaliteit waakt voortdurend over de geheimhouding van uw gegevens, zowel intern als extern.

Intern is de toegang tot uw persoonsgegevens door de ambtenaren van Brussel Fiscaliteit strikt beperkt tot de personen die uw dossier moeten raadplegen in het kader van hun opdrachten en gemachtigd zijn om uw gegevens te raadplegen.

Extern waakt Brussel Fiscaliteit erover dat uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan personen die op de hoogte moeten zijn over uw gegevens bij de uitvoering van hun opdrachten. Dit kunnen zijn:

 • uzelf of uw vertegenwoordiger;
 • andere gewestelijke overheidsdiensten, mits een wettelijke bepaling hierin voorziet;
 • Staten waarmee België internationale verdragen of akkoorden heeft afgesloten voor administratieve samenwerking of de uitwisseling van inlichtingen, op voorwaarde dat deze samenwerking betrekking heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, op voorwaarde dat ze tussenkomen in het kader van uw dossier;
 • rechters en andere partijen in het kader van gerechtelijke procedures.

Rechten waarover u beschikt en de wijze waarop u ze kunt uitoefenen

Als betrokken persoon beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens, erkend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ter informatie: Niet alle rechten van betrokken personen zijn van toepassing omdat sommige niet ter zake dienen voor de relatie tussen u en Brussel Fiscaliteit. Dit geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens op basis waarvan u de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kunt verkrijgen om ze, bijvoorbeeld, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bv. telefoonproviders).

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)

Om u de mogelijkheid te bieden te controleren welke gegevens Brussel Fiscaliteit bewaart en welke de doeleinden voor verzameling en gebruik zijn, kunt u een verzoek indienen, niet alleen om te weten of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, maar ook om uitsluitsel te verkrijgen over het gebruik, met name de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt of de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen.

 • Recht op rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn (artikel 16 AVG)

Indien u vaststelt dat de u betreffende persoonsgegevens bij Brussel Fiscaliteit onjuist zijn, kunt u een aanvraag indienen om de onjuiste gegevens te rectificeren. U kunt zelfs de aanvulling vragen van onvolledige persoonsgegevens.

 • Recht op wissing van uw gegevens wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 17 AVG)

In een beperkt aantal gevallen kunt u vragen dat Brussel Fiscaliteit de u betreffende persoonsgegevens wist:

 • wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • wanneer u uw toestemming waarop de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens door Brussel Fiscaliteit intrekt, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking is;
 • wanneer u, in toepassing van artikel 21 van de AVG, bezwaar maakt tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens en er geen  prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • wanneer de u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • wanneer de u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht, het Belgische of Brusselse recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Het recht op wissing van gegevens is geen absoluut recht. Dit betekent dat Brussel Fiscaliteit niet altijd verplicht is om uw verzoek te aanvaarden, met name wanneer de u betreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van wettelijke taken of taken van algemeen belang. 

 • Recht op beperking van de werwerking wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 18 AVG)

In een beperkt aantal gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen. Het betekent dat Brussel Fiscaliteit, in tegenstelling tot bij wissing van gegevens, uw persoonsgegevens blijft bijhouden, maar enkel met uw toestemming mag verwerken, met uitzondering van de opslag ervan.

U kunt dit recht uitoefenen:

 • wanneer de verwerking onrechtmatig gebeurt;
 • wanneer Brussel Fiscaliteit de u betreffende persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt dit recht ook uitoefenen in afwachting van een beslissing over de uitoefening van een van onderstaande rechten, om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken:

 • recht op rectificatie: wanneer de u betreffende persoonsgegevens onjuist zijn, mag u vragen dat de verwerking wordt onderbroken tijdens het onderzoek van uw aanvraag door Brussel Fiscaliteit;
 • recht van bezwaar: wanneer u een verzoek tot bezwaar indient tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, kunt u vragen dat de verwerking, tijdens het onderzoek van uw verzoek door Brussel Fiscaliteit, zou worden onderbroken.

Het recht beperking van de verwerking is geen absoluut recht. Het betekent dat Brussel Fiscaliteit niet altijd verplicht is om uw verzoek te aanvaarden, met name wanneer de u betreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van wettelijke taken of taken van algemeen belang.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen:

Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit

Directie juridische zaken en beroepen

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Gelieve bij uw verzoek altijd een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Indien u de rechten in naam van iemand anders zou uitoefenen, moet u ook het bewijs voorleggen dat u mag handelen in zijn naam.

Klachten en beroepen

Onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke beroepen, hebt u het recht om, indien u vindt dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt ook beroep aantekenen indien u vindt dat uw rechten werden geschonden doordat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen kunt u zich best rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

           Gegevensbeschermingsautoriteit

           Persstraat 35

           1000 Brussel

Mededeling van persoonsgegevens aan Brussel Fiscaliteit

Datum Bron van de persoonsgegevens Titel
 06/11/2018 Federale Overheidsdienst Financiën (Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie)

Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Beraadslaging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het kader van de premie BE HOME van de gemeente Schaarbeek

20/08/2019 Federale Overheidsdienst Financiën (Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie)

Protocol voor de uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - onroerende voorheffing

01/10/2019 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Beraadslaging die KSZ machtigt om gegevens van de « Buffer »-gegevensbank aan Brussel Fiscaliteit mee te delen - verkeersbelastingen

17/12/2019 FOD Mobiliteit en Vervoer

Kaderprotocol inzake gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGWV) en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit – DIV - verkeersbelastingen

15/05/2020 FOD Binnenlandse Zaken

Beslissing 042/2020 van de Minister van Binnenlandse Zaken die Brussel Fiscaliteit machtigt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van de Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de taken met betrekking tot de inkohiering en de invordering van de belastingen en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

02/06/2020 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (RSVZ – RVA)

Beraadslaging nr. 20/158 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het RSVZ en de RVA aan Brussel Fiscaliteit met het oog op de toekenning van een steunpremie aan de huurders van de privé-woningen in het kader van de crisis veroorzaakt door COVID-19

09/06/2020 FOD Binnenlandse Zaken

Zaken die Brussel Fiscaliteit machtigt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van de Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de toekenning van de premier ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomstenverlies ondergaan door de Covid-19 gezondheidscrisis

07/07/2020 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 

Beraadslaging die KSZ machtigt om gegevens van de « Buffer »-gegevensbank aan Brussel Fiscaliteit mee te delen – steunpremie aan de huurders

 

09/07/2020 FOD Financiën (Algemene Administratie van de Fiscaliteit)

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit  betreffende het gebruik van fiscale gegevens om een ondersteuningspremie te kunnen verlenen aan huurders met een bescheiden inkomen die inkomensverlies leden als gevolg van de Covid-19 gezondheidscrisis.

13/07/2020 FOD Financiën (Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie)

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit met betrekking tot de toekenning van een premie ter ondersteuning van Brusselse huurders in het kader van de Covid19 gezondheidscrisis

01/10/2021 FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Scheepvaart)

Begeleidend protocol voor gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het kader van de overname van de belasting op de inverkeerstelling van pleziervaartuigen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

31/01/2023

FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid)

Begeleidend protocol voor gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit met betrekking tot de uitwisseling van perssonsgegevens van de Kruispuntbank Voertuigen in het kader van de lage-emissiezone​

 

Documenten

 

 

FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-generaal Scheepvaart)