nl

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Brussel Fiscaliteit verkrijgt gegevens aangaande uw persoon rechtstreeks van u en/of via andere bronnen. Sommige van deze gegevens maken het voorwerp uit van geautomatiseerde gegevensverwerkingen. Overeenkomstig artikel 17 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft Brussel Fiscaliteit aangifte gedaan van dergelijke geautomatiseerde verwerkingen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijk levenssfeer. Deze aangiften worden ter beschikking gesteld van de burgers via een "register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens" bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Brussel Fiscaliteit wil graag uw aandacht vestigen op de volgende informatie betreffende bovengenoemde verwerkingen:

 • de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerkingen is de volgende:
  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  • Brussel Fiscaliteit
  • Kruidtuinlaan, 20
  • 1035 Brussel

 

 

 •  de doeleinden van de verwerkingen zijn de volgende:
  • de vestiging, invordering, inning en controle van de belastingen waarvan de dienst toebehoort aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • het heffen van belastingen op eigendommen of op inkomsten (of geachte inkomsten) van deze eigendommen;
  • de invordering en inning van administratieve boeten die worden ingevorderd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overige bedragen die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschuldigd zijn;
  • het beheer van de briefwisseling tussen Brussel Fiscaliteit en de personen die zich spontaan tot Brussel Fiscaliteit hebben gewend (bijvoorbeeld om hen bepaalde informatie te verschaffen);
  • statistisch onderzoek met betrekking tot de hierboven vermelde doelstellingen;
  • overeenkomstig onze aangiften en in zoverre de aangifte met betrekking tot een bepaalde doelstelling de categorie van de respectieve ontvangers vermeldt voor de respectieve gegevens, is het mogelijk dat deze gegevens aan een van de volgende categorieën van personen worden verstrekt:
  • de geregistreerde persoon zelf;
  • persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon ;
  • professionele raadgevers of vertegenwoordigers van de geregistreerde persoon (advocaten, notarissen, accountants, mandatarissen, voorlopig bewindvoerders, voogden, schuldbemiddelaars, etc.);
  • de werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon (in geval een dwangbevel wordt verstrekt voor de uitoefening van loonbeslag);
  • individuen of organisaties die een directe relatie hebben met Brussel Fiscaliteit (advocaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gerechtsdeurwaarders, etc.);
  • overheidsdiensten (het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, andere diensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, overheden van Staten waarmee België of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verdrag of internationaal akkoord heeft gesloten inzake administratieve bijstand of uitwisseling van informatie, en overheden van lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot deze materies, etc.;
  • de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  • het gerecht en politiediensten (gerechtelijke onderzoeken en dossiers);
  • uw bank (indien u gekozen hebt voor domiciliëring als wijze van betaling);
  • andere mogelijke ontvangers, in het kader van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de toegang tot administratieve documenten (Ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur);
 • overeenkomstig onze aangiften en in zoverre de aangifte met betrekking tot een bepaalde doelstelling de respectieve categorie van gegevens vermeldt, zijn de categorieën van gegevens die het voorwerp kunnen zijn van verwerking de volgende:
  • persoonlijke identificatiegegevens of identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten (A1);
  • financiële bijzonderheden (B);
  • persoonlijke kenmerken (geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, etc.) (C);
  • leefgewoonten (eigendommen, etc.) (E);
  • gegevens betreffende de samenstelling van het gezin (G);
  • gerechtelijke gegevens (verdenkingen van fiscale fraude, rechtsvorderingen (J1), veroordelingen en straffen (J2), gerechtelijke maatregelen (voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, etc.) (J3), administratieve sancties (verhogingen, administratieve boeten waarvan de invordering de verantwoordelijkheid is van Brussel Fiscaliteit) (J4), etc.);
  • woningkenmerken (L);
  • gegevens betreffende beroep en betrekking (O);
  • Rijksregisternummer (P);
  • Andere categorieën van gegevens (Z) die nodig zijn voor de correcte vestiging van de belastingen (bijvoorbeeld houderschap van een milieuvergunning klasse 1 of klasse 2), met inbegrip van attesten en gegevens die nodig zijn voor de toekenning van fiscale voordelen (bijvoorbeeld de vrijstellingen voorzien in artikel 4, §1bis van de Ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen);
 • indien u in principe niet gehouden bent om persoonsgegevens ter kennis te brengen van Brussel Fiscaliteit, bestaan hierop minstens 2 belangrijke uitzonderingen:
  • de verplichting om voor bepaalde belastingen een aangifte in te dienen, op straffe van een aanslag van ambtswege;
  • de verplichting waarvan sprake in artikel 22 van de Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, welke stelt dat belastingplichtigen ertoe gehouden zijn om, mondeling of schriftelijk, op verzoek van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die betrokken zijn bij de dienst van de gewestbelasting (met uitzondering van zij die belast zijn met de uitvoerbaarverklaring van de kohieren), alle inlichtingen te verschaffen die hen worden gevraagd teneinde de precieze inning van de gewestbelasting te hunnen laste of ten laste van derden te kunnen  verifiëren. Elke weigering of verstrekking van verkeerde of onvolledige inlichtingen heeft een verhoging met 10% van de verschuldigde gewestbelasting tot gevolg. Deze inlichtingen moeten worden verschaft binnen de maand na het verzoek om inlichtingen door de betreffende ambtenaren. Het niet vervullen van deze verplichting heeft eveneens een verhoging met 10% van de verschuldigde belasting tot gevolg;
 • overeenkomstig de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft eenieder het recht tot kennisname en kosteloze verbetering van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en welke het voorwerp van verwerkingen uitmaken. Onderstaande dienst zal u bijstaan bij de uitoefening van deze rechten:

Directie Data Management
P.B. 12014
1030 Brussel
Fax : 02/430.61.00
Emailadres : info.fiscaliteit@gob.brussels

 • Brussel Fiscaliteit verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zogenaamde "gerechtelijke" data). De verwerking van dergelijke data is toegestaan, aangezien deze wordt uitgevoerd onder toezicht van een openbare overheid (Brussel Fiscaliteit) en aangezien deze nodig is voor de uitoefening van haar taken (artikel 8, § 2, a), van deze wet). De hoger vermelde aangiften verwijzen in verder detail naar de verschillende regels die Brussel Fiscaliteit als taak heeft toe te passen.