nl

Disclaimer

Belangrijke juridische informatie

De portaalsite van Brussel Fiscaliteit wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Door middel van deze portaalsite wordt een geheel van fiscale en juridische gegevens ter beschikking van het grote publiek.

De data die opgenomen zijn in deze website zijn het resultaat van een aanzienlijk werk op het gebied van de uitwerking ervan, het nazien van de juistheid van de gegevens en de vormgeving voor wat betreft de inhoud.

Bepaalde delen van deze website omvatten een vulgarisering van de geldende fiscale wetgeving. Deze onderdelen beogen om bepaalde basisprincipes uit te leggen in een begrijpelijke taal. Deze passages hebben een louter informatief karakter. Uit deze passages kan dus geen enkel recht worden geput.

Er wordt naar gestreefd om alle informatie steeds bij te werken. Indien er ondanks dit toch nog fouten zouden voorkomen, dan worden ze gecorrigeerd van zodra ze gemeld zijn.

Alle informatie die zich bevindt op de portaalsite van Brussel Fiscaliteit is, onder andere, onderworpen aan de wetgeving op de naleving van het auteursrecht, de bescherming van de databanken, de bescherming van de privacy of nog aan de Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Wettelijk verplichte vermeldingen

Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:

Naam en adres van de verantwoordelijk uitgever

Dirk De Smedt

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Identificatie van de technische directie:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Afwijzen van aansprakelijkheid (disclaimer)

Klachten De gebruiker van de informatie die wordt vermeld op deze pagina's, ziet af van het indienen van elke klacht, van welke aard die ook moge zijn, en dit met betrekking tot het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld via het systeem; dit betreft elke klacht ingediend tegen de Belgische Staat of tegen elke andere instantie die de beschikbare informatie heeft verschaft.

Risico's De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen met inbegrip van het risico dat computers, softwareprogramma's of gegevens beschadigd kunnen worden door om het even welk virus dat kan overgedragen worden of geactiveerd worden door tussenkomst van het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt.

Beslechting van geschillen Elk geschil met betrekking tot de website en/of de inhoud ervan wordt onderworpen aan de regels van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar de portaalsite Brussel Fiscaliteit.

Wat wel verboden is, is het geheel of een deel van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit in een kader op te nemen (bijvoorbeeld de techniek die ook het inkapselen wordt genoemd) of om het even welke andere methode waarbij het de bedoeling zou zijn het originele adres en de wettelijke verplichtingen te verbergen.

Verwijzing naar de herkomst van de gegevens en intellectuele eigendom

a. Verwijzing naar de herkomst van de gegevens De wet van 7 maart 2007 gaat over het hergebruik van informatie en openbare gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

1) voor niet-commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, fiscaliteit.brussels, gevolgd door de vermelding van het jaar waarin de gegevens worden hergebruikt.

  • De link fiscaliteit.brussels moet worden verbonden met de url fiscaliteit.brussels naar de website en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, fiscaliteit.brussels

2) voor commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT (de datum van het gebruik van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn)

  • De link fiscaliteit.brussels moet worden verbonden metw de url fiscaliteit.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld: © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, 14-12-2013, fiscaliteit.brussels.

b. Reproductie en hergebruik van gegevens Het hergebruik van gegevens is gratis.

Deze kosteloosheid sluit echter niet uit dat er wel bepaalde beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het ophalen van gegevens en het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit.

Auteursrechten en bescherming van de database De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.164 en volgende ) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.186 en volgende ), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit en op de inhoud ervan.

In het geval van een gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen van gegevens, het kopiëren of de reproductie van gegevens of de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit kan deze niet wijzigen. Deze zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de code html/xml wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar info.fiscaliteit@fisc.brussels of per briefwisseling gericht aan Directie Juridische Zaken 

Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel