nl

Belasting op niet-residentiële oppervlakten

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting is ten laste van:

  • Personen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar zijn, in volle eigendom, van een bebouwde eigendom of een gedeelte ervan, gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat niet voor het verblijf van een gezinshoofd bestemd is.
  • Bij gebrek aan een volle eigenaar is de belasting verschuldigd door de erfpachter, de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de houder van een recht op gebruik op 1 januari van het belastingjaar.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Deze belasting wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte.

In 2024 bedraagt de belasting € 10,60 per m² vloeroppervlakte boven de eerste 300 m² als het gaat om oppervlakten die niet voor het verblijf van een gezinshoofd bestemd is, of de eerste 2.500 m² als het gaat om oppervlakten bestemd voor industriële of ambachtelijke activiteiten.

Het bedrag van de belasting mag niet meer bedragen dan 14 % van het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen van de bebouwde eigendom (of een gedeelte ervan) die aan de belasting is onderworpen.

Het betreft een jaarlijkse en ondeelbare belasting. Voor deze belasting wordt de situatie op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking genomen.

Hoe wordt u belast?

De belasting wordt gevestigd op basis van de gegevens die de belastingplichtige indient.

Na verificatie verzendt Brussel Fiscaliteit de aanslagbiljetten.

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Hoe uw jaarlijkse aangifte doen?

Elk jaar moeten de belastingplichtigen hun aangifte(n) doen binnen een termijn van 62 dagen te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling van de aangifte. Sinds het belastingjaar 2022 worden de aangiften online gedaan, via het online platform MyTax.

Vervolledig, om niets te vergeten, uw MyTax profiel met uw e-mailadres: op deze manier wordt u op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn en wanneer u iets moet ondernemen op het platform.

Wilt u zich als onderneming aanmelden bij MyTax ? Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax : rechtspersonen’.

Als uw aangifte niet zichtbaar is op MyTax op 1 oktober van het aanslagjaar, bent u verplicht een aangifteformulier aan te vragen vóór 31 december van datzelfde aanslagjaar. U doet dit via het platform MyTax (tab “Mijn aanvragen” > “Nieuw gebouw aangeven”) of via het contactformulier.

Kunt u zich niet aanmelden op MyTax? Raadpleeg onze FAQ pagina of neem contact op met onze Helpdesk op het nummer 02.430.60.60. Als de storingen blijven aanhouden, kunt u uitzonderlijk uw vooraf ingevulde aangifteformulier per post ontvangen als u dit formulier invult. Opgelet: u bent verplicht uw aanvraag te motiveren.

Hebt u recht op een vrijstelling?

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden. U dient hiervoor een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier voor vrijstellingen op MyTax.

Wilt u meer weten?