nl

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

Wie moet de belasting betalen?

Deze belasting is verschuldigd door iedere persoon, vereniging of maatschappij die een agentschap voor weddenschappen op paardenwedrennen uitbaat dat op 1 januari van het belastingjaar gevestigd is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erkend is voor weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

De belasting is vastgesteld op EUR 845,20 per agentschap.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe wordt u belast?

Jaarlijks verzendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen op 1 oktober van het aanslagjaar, moeten er een aanvragen voor 31 december van het het aanslagjaar.

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Correctie van de gegevens is mogelijk. 

Indien de belastingplichtige zijn aangifteformulier niet binnen de termijn heeft ingediend of niet aan de andere wettelijke verplichtingen heeft voldaan, gaat Brussel Fiscaliteit over tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling?

Volgende zijn, volgens de ordonnantie, niet onderworpen aan de belasting:

  • de agentschappen gevestigd binnen de omheiningen waar de paardenwedrennen plaatsvinden;
  • de kantoren voor onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in België plaatsvinden.

Indien u voldoet aan de in de ordonnantie bepaalde vrijstellingsvoorwaarden, kan u vrijgesteld worden.

Om die vrijstelling te genieten dient u ze schriftelijk aan te vragen bij Brussel Fiscaliteit binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de zevende dag die volgt op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten? 

Alle details en voorwaarden van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.

U kunt de fiscale fiche raadplegen.