nl

Belasting op het niet-selectief ophalen van afval

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting heeft betrekking op afval dat op niet-selectieve wijze wordt opgehaald door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. Volgens de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen is de schuldenaar van deze belasting het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

Deze belasting is vastgesteld op € 29,00 per ton boven een bepaalde grens bepaald door de ordonnantie en betreft niet-selectief opgehaald afval. Voor het belastingjaar 2015 is die grens bepaald op 75 % van het totaalgewicht van bepaalde afvalstoffen. Voor de volgende belastingjaren daalt de grens elk jaar met 5% om in 2020 op 50% uit te komen. 

Hoe wordt er belast?

Elk jaar bezorgt het Gewest de belastingplichtige een aangifteformulier voor de belasting op de niet-selectieve afvalophaling. Als de belastingplichtige op 1 juli nog geen aangifteformulier voor het voorafgaande belastingjaar ontvangen heeft, dient hij er zelf een aan te vragen.

De aangifte moet verzonden worden naar of bezorgd worden aan de zetel van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Ze bevat alle elementen die nodig zijn voor de controle van de inning van de verschuldigde belasting tijdens de betrokken periode.

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Een rechtzetting van de gegevens is mogelijk. 

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd die de ordonnantie van 21 december 2012 hem/haar oplegt, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Met vragen over de berekening van de belasting of over de aangifte, kan u terecht bij het Leefmilieu Brussel.

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

  • de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;
  • de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze documenten zijn beschikbaar via de juridische databank.