nl

Belasting op het niet-selectief ophalen van afval

Wie moet de belasting betalen?

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel) betaalt de belasting op het niet-selectief ophalen van afval.

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting is vastgesteld op € 29,00 per ton verbrand afval, boven de grens van 50 % van het totaalgewicht van niet-selectief opgehaald afval.

De volgende afvalstoffen komen niet in aanmerking voor de berekening van de belasting:

 • ​veegvuil;
 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door het Agentschap of een van zijn onderaannemers met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen met sociaal oogmerk erkend en gesubsidieerd door het Gewest, met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door de gemeenten met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • batterijen en accu's, vervallen geneesmiddelen, banden, voedingsvetten en -olie en elektrische en elektronische afvalstoffen van huishoudens die door detailhandelaars in het kader van de terugnameplicht op het gebied van het Gewest ingezameld worden;
 • organische afvalstoffen die behandeld worden in wijkcomposteercentra.

Hoe wordt er belast?

Leefmilieu Brussel is belast met de jaarlijkse verzending en ontvangst van de aangiftes. Vervolgens geeft zij aan Brussel Fiscaliteit de gegevens door die nodig zijn om de belasting te bepalen en de aanslagbiljetten te verzenden.

Als de belastingplichtige de aangifte tijdig indient wordt de belasting berekend op basis van de aangegeven gegevens na een controle ervan.

Als de belastingplichtige de aangifte niet tijdig indient of de verplichtingen opgelegd door de ordonnantie van 21 december 2012 niet nakomt, gaat Brussels Fiscaliteit over tot een ambtshalve heffing op basis van de gegevens die ze ter beschikking heeft.

Contacteer Leefmilieu Brussel voor meer info over de berekening van de belasting of de aangifteprocedure.

Meer informatie?

De details en voorwaarden van deze belasting staan in de volgende documenten:

Belasting
 • De ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.
Procedure
 • Voor de belastingen met betrekking tot de jaren voor 2022:
  • De ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor belastingen met betrekking tot het jaar 2022 en volgende jaren:
  • De Brusselse Codex Fiscale Procedure

U kan deze documenten raadplegen via de juridische databank van het Belgisch Staatsblad.