nl

Binnen welke termijn moet ik betalen?

De belasting moet ten laatste twee maanden, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet, betaald worden. 

Eerste herinnering

Na deze termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet, wordt een eerste herinneringsbrief gestuurd.

Het te betalen bedrag dat vermeld staat op deze eerste herinneringsbrief omvat het ontdoken of laattijdig betaalde belastingbedrag vermeerderd met 20% evenals de verschuldigde nalatigheidsinteresten.

U heeft 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van de eerste herinneringsbrief om de belasting, inclusief de vermeerdering en verschuldigde interesten te betalen.

Tweede herinnering

Heeft u na het verlopen van de termijn vooropgesteld in de eerste herinneringsbrief nog niet betaald, dan ontvangt u een tweede herinneringsbrief die aangetekend wordt verzonden.

Het te betalen bedrag dat vermeld staat op deze tweede herinneringsbrief omvat het ontdoken of laattijdig betaalde belastingbedrag vermeerderd met 50 % evenals de verschuldigde nalatigheidsinteresten.

U heeft 30 dagen de tijd om de belasting, inclusief de vermeerdering en verschuldigde interesten te betalen.

Dwangbevel

Indien ook aan deze laatste herinnering geen gevolg wordt gegeven, zal er, op kosten van de belastingplichtige, via een deurwaardersexploot een dwangbevel worden betekend.