nl

Meldingsplicht aan de binnenlandse bevoegde autoriteit voor grensoverschrijdende fiscale constructies

Richtlijn « DAC 6 »

Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De Europese Unie heeft de richtlijn (EU) 2018/822 aangenomen met als doel om de fiscale samenwerking tussen de Lidstaten te verbeteren en om de automatische uitwisseling te vergemakkelijken van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot internationale fiscale constructies, versta “grensoverschrijdende constructies”.

Een grensoverschrijdende constructie omvat met name een fiscale planningsstructuur met meer dan één rechtsgebied.

De betrokken personen (de intermediair of de relevante belastingplichtige) zijn gehouden om de inlichtingen betreffende de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarover deze kennis, bezit of controle hebben te verstrekken aan de binnenlandse bevoegde autoriteit.

Voor de constructies in het kader van de belastingen waarvan de dienst wordt verzekerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de belastingen waarvan de dienst nog wordt verzekerd door de FOD Financiën voor de rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelieve de federale ontwikkelde applicatie (XML-tool op MyMinFin van de FOD Financiën) te gebruiken.

Meer informatie en de concrete instructies kan u vinden op de federale webpagina MDR-DAC6 (https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules).

Contact

Voor algemene vragen met betrekking tot de toepassing van de DAC6-wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: DAC6@fisc.brussels

Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor vragen van intermediairs en relevante belastingplichtigen, voortvloeiend uit de ordonnantie van 29 oktober 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

Wettelijke basis