nl

Klachten

Een klacht over Brussel Fiscaliteit?

De klachtendienst kan alleen klachten behandelen die over de werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit gaan.

Elke betrokken partij heeft het recht om een klacht in te dienen over de handelingen en de werking van de diensten van Brussel Fiscaliteit. Dit 'klachtenrecht' wordt toegekend door de Ordonnantie van 3 april 2003 betreffende de oprichting van een interne klachtendienst in de administratieve diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Besluit van 29 september 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de werking van een klachtendienst in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kan een klacht indienen tot maximum zes maanden na het voordoen van het laatste feit waarop de klacht betrekking heeft.
Indien uw klacht een andere overheidsdienst betreft proberen we u naar de juiste dienst te begeleiden. Om uw privacy te beschermen sturen we uw bericht niet door naar andere diensten.

De klachtendienst oordeelt niet over de inhoud van een beslissing van Brussel Fiscaliteit!

Daarvoor bestaat de bezwaarprocedure of eventueel de betwisting via de rechtbank. Voor algemene informatie, afbetalingsplannen, vragen of de inhoud van uw dossier, inhoudelijke bezwaren, … dient u contact op te nemen via de gepaste contactformulieren die u hier kan terugvinden.

Voor algemene vragen kan u steeds telefonisch contact opnemen met het callcenter van onze klantendienst (+32 (0)2 430 6060), een afspraak maken aan het loket of het contactformulier invullen.

Met volgende klachten kunt u bijvoorbeeld wel terecht bij de klachtendienst:

  • De lange behandeltermijn van uw dossier
  • Onduidelijke briefwisseling
  • De telefonische bereikbaarheid of een onvriendelijke medewerker
  • Verkeerde info gekregen
  • De wijze waarop u of uw dossier werden behandeld

Procedure om een klacht in te dienen

Omschrijf uw klacht duidelijk. Vermeld zeker uw contactgegevens en uw nummer belastingplichtige of het kohierartikel zodat we uw dossier correct terugvinden.

Klik hier om een klacht in te dienen.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

U kan een klacht indienen tot maximum zes maanden na het voordoen van het laatste feit waarop de klacht betrekking heeft.

De klachtendienst bevestigt binnen de tien dagen de goede ontvangst van uw bericht en beslist over de ontvankelijkheid.

U mag binnen de 60 dagen een antwoord ontvangen. De klachtendienst tracht in voorkomend geval te bemiddelen en een oplossing te vinden, dit kan soms onvermijdelijk meer tijd in beslag nemen.

Ontevreden met de behandeling van uw klacht?

Als u ontevreden bent met het antwoord van onze klachtendienst en onverminderd de hierboven uiteengezette beroepsmogelijkheden, kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling indienen bij de Brusselse Ombudsvrouw. Haar contactgegevens vindt u terug u op de website www.ombuds.brussels of door te bellen naar +32 (0)2 549 67 00.