nl

Onroerende goederen en rechten schatten

Het schatten van onroerende goederen en zakelijke rechten gebeurt door het Aankoopcomité van onroerende goederen, een integraal onderdeel van de directie Patrimoniumdocumentatie.

Voor wie?

Elk bestuur waarvan de organisatie afhangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, elke entiteit die onder de controle of het toezicht staat van één van deze besturen, een dochterentiteit van deze entiteiten of elke overheidsdienst die bevoegd is om te onteigenen om redenen van openbaar nut.

Waarvoor?

Alle onroerende goederen en zakelijke rechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (opstal, erfpacht, naakte eigendom ...).

Welke methode gebruiken we?

Het Aankoopcomité van onroerende goederen gebruikt een vergelijkende methode. De aanvrager krijgt een gedetailleerd verslag met de verschillende vergelijkingspunten (het aantal is afhankelijk van het type aanvraag).

Binnen welke termijn?

Het Aankoopcomité van onroerende goederen biedt drie producten aan:

 1. Flash verslag: een beknopt verslag met 5 vergelijkingspunten dat afgeleverd kan worden vanaf 5 werkdagen na de volledige aanvraag.
 2. Standaardverslag: een gedetailleerd verslag met 10 vergelijkingspunten dat afgeleverd kan worden vanaf 20 werkdagen na de volledige aanvraag.
 3. Premiumverslag: een complex verslag met 10 vergelijkingspunten dat een studie omvat van meerdere percelen die van aard verschillen en/of met een hypothese betreffende beperkte zakelijke rechten. Dit verslag kan afgeleverd worden binnen 60 werkdagen na de volledige aanvraag.

Onder voorbehoud dat het Aankoopcomité de middelen heeft, is een specifieke termijn mogelijk. De aanvrager moet de specifieke opleveringstermijn motiveren. Het Aankoopcomité licht zo nodig de aanvrager in over de best mogelijke opleveringstermijn.

Als de opleveringstermijn langer is dan 60 dagen mogen de lokale overheden op grond van de omzendbrief van 22 december 2015 externe dienstverleners aanspreken. Overheidsdienstne die hiervan gebruik maken, worden verzocht het Aankoopcomité meteen in te lichten.

Tegen welke prijs?

Brussel Fiscaliteit neemt deze dienst voor haar rekening.

Hoe dient u een aanvraag in?

U kan enkel een aanvraag indienen via het webformulier.

Om een aanvraag in te vullen, geeft u ons volgende informatie:

 • Adres van het onroerend goed
 • Kadastrale ligging in het CAPAKEY-formaat
 • Te schatten oppervlakte: perceel-, bovengrondse of nuttige oppervlakte
 • Plan(nen) van het onroerend goed: kadaster en/of verdieping
 • Stedenbouwkundige documenten (Vergunning, BBP ...)
 • Hypothese van de schatting: venale waarde, canon en duurtijd van de erfpacht, bouwproject ...
 • Indien van toepassing: gewenste termijn met motivering
 • Contactpersoon

Als u problemen ondervindt bij het verzenden van deze aanvraag, neem dan per e-mail contact op met de SPOC van het Aankoopcomité via CABrusselsAK@fisc.brussels. We zullen u zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Wil u meer informatie?

U vindt de organisatie van de bevoegdheid in de volgende wetteksten:

Ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de statutaire of contractuele personeelsleden bevoegd voor de uitoefening van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de statutaire of contractuele personeelsleden bevoegd voor de uitoefening van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen

Omzendbrief betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

Hebt u vragen over de werking van het Aankoopcomité of over de manier waarop u een aanvraag moet indienen?

FAQ schattingen