nl

De meldingsplicht van een belastingplichtige

Ik heb nog geen aangifteformulier ontvangen

Indien u, als belastingplichtige, op 1 oktober van het belastingjaar nog geen aangifteformulier heeft ontvangen voor dat belastingjaar, moet u er zelf vóór 31 december van dat jaar één aanvragen.

Ik heb een aankondiging van ambtshalve heffing ontvangen

Brussel Fiscaliteit kan overgaan tot ambtshalve heffing van de belasting op basis van de elementen waarover het beschikt indien u als belastingplichtige: 

  • uw aangifte niet binnen de vooropgestelde termijn heeft ingediend;
  • de verplichtingen die u door de ordonnantie zijn opgelegd, niet heeft nageleefd. B.v. niet antwoorden op een vraag van informatie gesteld door Brussel Fiscaliteit, nalaten om tijdig het aangifteformulier aan te vragen,…

Ik ben binnenkort geen belastingplichtige meer

Indien u, als belastingplichtige, het object waarop uw belasting verschuldigd is, overdraagt, dan moet u deze overdracht melden aan Brussel Fiscaliteit. Doet u dit niet, dan kan u  in het belastingjaar dat volgt op de overdracht, worden aangesproken voor de betaling van de belasting.

Ik ben een nieuwe belastingplichtige

U bent een nieuwe belastingplichtige indien er een nieuw belastbaar object ontstaat. In dat geval moet u Brussel Fiscaliteit hiervan binnen de maand op de hoogte brengen door middel van een aangetekende brief of een elektronische aangetekende zending. Doet u dit niet, dan kunt u gesanctioneerd worden met een belastingverhoging van 50 % voor het belastingjaar dat volgt op het jaar waarin de melding had moeten gebeuren.

Contactinformatie

Contactpersonen