nl

Belasting op overtollige parkeerplaatsen

Deze belasting is bedoeld voor parkeerplaatsen die het aantal door de Brusselse regelgeving toegestane plaatsen overschrijden.

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting op overtollige parkeerplaatsen is een milieuheffing die verschuldigd is door:

  • De houders van een milieuvergunning die bij de aanvraag tot verlenging of nieuwe vergunning ervoor gekozen hebben een of meerdere overtollige parkeerplaatsen te behouden;
  • Personen die dergelijke parkeerplaatsen hebben behouden of aangelegd zonder vergunning of in overtreding van de bepalingen van hun milieuvergunning.

Hoe is de belasting berekend?

Het bedrag van de belasting wordt verkregen door het vermenigvuldigen van een basisbedrag, vastgesteld op grond van de zone waarin het gebouw gelegen is, met het aantal overtollige parkeerplaatsen.

Het basisbedrag is het volgende:

  • Voor gebouwen in zones met een zeer goede bediening door het openbaar vervoer: € 450;
  • Voor gebouwen in zones met een goede bediening door het openbaar vervoer: € 350;
  • Voor gebouwen in zones met een gemiddelde bediening door het openbaar vervoer: € 250.

De basisbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumptieprijsindex van december van het jaar voordien.

Deze bedragen gelden ook voor niet-vergunninghouders die illegale parkeerplaatsen hebben behouden of aangelegd. Het basisbedrag moet ook worden vermenigvuldigd met het aantal overtollige parkeerplaatsen.

Voor de volgende jaren wordt het basisbedrag jaarlijks met 10% verhoogd en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal nog behouden overtollige parkeerplaatsen op 1 januari van het aanslagjaar. Deze verhoging is cumulatief over een periode van 15 jaar.

Hoe wordt u belast?

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een lijst op van overtollige parkeerplaatsen.

Op basis van deze lijst heft Brusselse Fiscaliteit de belasting en stuurt zij de belastingplichtigen een aanslagbiljet met het te betalen bedrag.

Welke vrijstellingen zijn er?

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een vrijstelling.

Op basis van het Brussels Wetboek voor Lucht-, Klimaat- en Energiebeheersing (BWLKE) is de belasting niet van toepassing op:

  • Parkeerplaatsen bestemd voor een woonfunctie;
  • Parkeerplaatsen die fungeren als publieke parking;
  • Parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of voor activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, voor handelszaken, voor groothandel, voor grote speciaalzaken, voor voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst en voor hotelinrichtingen;
  • Parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor taxidiensten.

Om van een vrijstelling te kunnen genieten, moet u de nodige attesten naar Brussel Fiscaliteit sturen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het bedrag van de belasting kunt u een gemotiveerd bezwaar indienen bij de directeur van de directie Inkohiering (met "BEZWAAR" als onderwerp), per post, e-mail of online binnen 193 dagen na de verzenddatum van uw aanslagbiljet.

Let op: het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Als uw bezwaar wordt aanvaard, wordt u terugbetaald, onder voorbehoud van een eventuele schuldcompensatie.

Wat is de wettelijke basis van deze belasting?

De belasting op parkeerplaatsen is gebaseerd op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat- en Energiebeheersingen op de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure