nl

Belasting op bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten

Wie moet deze belasting betalen?

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater of, bij gebreke daaraan, de eigenaar van:

  • de bank- of financieringsinstelling gevestigd  op het grondgebied van het Brussels  Hoofdstedelijk Gewest;
  • de bankautomaat geïnstalleerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

De belasting is jaarlijks en is vastgesteld op :

  • € 2.978,50 per bank- of financieringsinstelling;
  • € 992,90 per bankautomaat

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Hoe wordt u belast? 

Jaarlijks verzendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen op 1 oktober van het aanslagjaar, zijn gehouden er een te vragen voor 31 december van het aanslagjaar.

Voor zover de belastingplichtige zijn aangifte indient binnen de termijnen, zal de belasting gebeuren op basis van de verklaarde elementen na onderzoek van deze. Een rechtzetting kan plaatsvinden.

Indien de belastingplichtige zijn aangifteformulier niet binnen de termijn heeft ingediend of niet aan de andere wettelijke verplichtingen heeft voldaan, gaat Brussel Fiscaliteit over tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling? 

Volgens de ordonnantie, zijn niet onderworpen aan de belasting:

  • de instellingen die geen twee loketten hebben. Indien er geen twee loketten zijn moeten er minstens twee personen onder bediendencontract werken om aan de belasting onderworpen te zijn;
  • de kantoren van notarissen, verzekeringsagenten en makelaars.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden. 
U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten? 

 Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten.

  • de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;
  • de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Brusselse Codex

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.