nl

Belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur

Opgelet: net zoals de toeristische sector, lijden ook de taxidiensten onder de impact van de coronacrisis. Daarom heeft de Brusselse Regering beslist de taxi-uitbaters vrij te stellen van de belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2020.

Wie moet deze belasting betalen? 

Op basis van een exploitatievergunning tot bezoldigd personenvervoer is er een belasting verschuldigd. Deze belasting valt ten laste van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een vergunning heeft voor de uitbating van taxidiensten of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Deze belasting wordt ingekohierd op jaarlijkse basis en per aanslagbiljet verstuurd naar de taxi-exploitanten.
Bij het niet betalen van deze belasting kan de hernieuwing van de toelating om te exploiteren worden geweigerd of kan de vergunning worden ingetrokken.

Hoeveel bedraagt deze belasting? 

Elk jaar moeten deze belastingplichtigen per voertuig een  belasting betalen van:

  • € 682,00 voor de belasting op de vergunning voor de uitbating van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
  • € 575,00 voor de belasting op de vergunning voor de uitbating van een taxidienst.

Deze belasting is ondeelbaar.

Hoe wordt u belast?  

Op basis van de informatie aangeleverd  door Brussel Mobiliteit wordt door Brussel Fiscaliteit bepaald of u al dan niet wordt belast. Indien u denkt dat de aangeleverde informatie  incorrect is, gelieve dan contact op te nemen met Brussel Mobiliteit om uw gegevens aan te passen.

De belastingplichtige  die  voldoet aan de inkohieringvoorwaarden, ontvangt  elk jaar per post het aanslagbiljet met het bedrag van de te betalen belasting.  Het bedrag vermeld op dit aanslagbiljet moet binnen de vooropgestelde termijn door Brussel Fiscaliteit ontvangen zijn.

In geval van hernieuwing van de statuten en/of overdracht van uw taxibedrijf dient u aan Brussel Fiscaliteit een attest van betaling aan te vragen. Dit attest zal u enkel worden bezorgd op voorwaarde dat alle belastingen gelinkt aan uw exploitatie betaald zijn.

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Om te weten of u recht hebt op een vrijstelling kunt u contact opnemen met onze diensten.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden.  U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

Alle details en voorwaarden van deze belasting vindt u terug in onderstaande documenten :

  • de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
  • de ordonnantie van 21 december 2012 die de fiscale procedure instelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.