nl

Belasting op stapelplaatsen van schroot of oude voertuigen

Wie moet deze belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een stapelplaats van schroot of oude voertuigen aangelegd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gelegen in open lucht langs de openbare wegen of zichtbaar vanaf deze wegen, op 1 januari van het aanslagjaar.

Hoeveel bedraagt deze belasting?

De belasting hangt af van de oppervlakte van het terrein waarop de stapelplaats is aangelegd:

Tot 5 are: € 833,90
5 – 10 are: € 1.658,40 
10 – 20 are: € 2.205,00
20 – 50 are: € 2.779,50
50 – 100 are: € 3.705,90
100+ are: € 4.632,40 

 

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. De toestand waarmee rekening wordt gehouden, is die op 1 januari van het belastbaar jaar.

Hoe wordt u belast? 

Jaarlijks verzendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen op 1 oktober van het aanslagjaar, zijn gehouden er een te vragen voor 31 december van het aanslagjaar.

Voor zover de belastingplichtige zijn aangifte indient binnen de termijnen, zal de belasting gebeuren op basis van de verklaarde elementen na onderzoek van deze. Een rechtzetting kan plaatsvinden.

Indien de belastingplichtige zijn aangifteformulier niet heeft ingediend binnen de termijnen of de verplichtingen die hem worden opgelegd zijn op basis van de ordonnantie van 21 december 2012, niet heeft gerespecteerd, zal Brussel Fiscaliteit overgaan tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

Hebt u recht op een vrijstelling ?

Volgens de ordonnantie, zijn niet onderworpen aan de belasting :

  • indien de stapelplaats op gelijk welk punt van de bedoelde wegen, volledig aan het zicht onttrokken is, hetzij wegens de ligging, hetzij wegens het feit dat zij omringd is door muren, hagen of andere camoufleermiddelen waarvan de hoogte toereikend is om de plaats volledig onzichtbaar te maken;
  • indien de stapelplaats gelegen is binnen het gebied van haven- of spoorweginstallaties.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden. 
U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij  Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Wilt u meer weten?

Alle details en bepalingen van deze belastingen vindt u terug in onderstaande documenten:

U kunt deze documenten opvragen via de juridische database.

U kan ook de fiscale fiche raadplegen