nl

Directie Patrimoniumdocumentatie

'Als partner van overheidsinstanties is onze directie bevoegd voor onroerend goed en patrimonium. Binnen Brussel Fiscaliteit ziet de directie er ook op toe dat de regels inzake gegevensbescherming worden toegepast en dat de informatiebeveiliging in acht wordt genomen.'

Opdracht

De directie Patrimoniumdocumentatie verenigt twee diensten die de lokale en gewestelijke besturen van Brussel ondersteunen bij de uitvoering van hun opdrachten en bevoegdheden:

  • Het Aankoopcomité schat onroerende goederen of rechten op onroerende goederen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Het  uniek contactpunt (SPOC BRU) van de Coördinatiestructuur van de Patrimoniale Informatie (CSPI) informeert, begeleidt en ondersteunt Brusselse overheidsbedrijven en lokale en gewestelijk besturen als ze toegang willen tot patrimoniuminformatie.

Organisatie

De teams van het Aankoopcomité en de SPOC BRU werken op een transversale en transparante manier samen. De directie werkt nauw samen met externe partners en met de andere directies van Brussel Fiscaliteit.

De sleutelwoorden van de directie Patrimoniumdocumentatie zijn precisie, nauwgezetheid, betrouwbaarheid, veiligheid, proactiviteit en klantgerichtheid.

Kerntaken

Aankoopcomité
  • Bepaalt de verkoopwaarde van onroerende rechten en goederen.
  • Geeft juridisch advies inzake vastgoedtransacties of onteigeningen van overheden.
SPOC BRU CSPI
  • Heeft direct contact met de lokale en gewestelijke besturen.
  • Beheert en behandelt de aanvragen patrimoniuminformatie.
  • Helpt bij machtigingsaanvragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Beheert voor de CSPI de Brusselse lijst van authentieke bronnen.
Bijkomende informatie

Als u een kopie wenst van authentieke akten die verleden werden door een aankoopcomité voor 1 januari 2015, met inbegrip van de pv's van opmeting en van de plannen in bijlage van deze akten, neem dan contact op met het bevoegde kantoor Rechtszekerheid (Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - FOD Financiën).

Als u wil weten welk kantoor er bevoegd is, klik hier.

Als u meer inlichtingen wil over de CSPI of een aanvraag voor patrimoniuminformatie wil indienen, klik dan hier.

Als u een schattingsaanvraag wil indienen, klik dan op deze link.

FAQ schattingen